Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:455 (2009-2010)
Innlevert: 12.01.2010
Sendt: 13.01.2010
Besvart: 19.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvor mange norske skoler er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern, og hvor mange skoler er ikke godkjent og hvilke kriterier er brukt for å definere godt inneklima for norske skoleelever?

Begrunnelse

Mange norske elever sliter med plager av dårlig inneklima i norske klasserom. Det finnes egen forskrift om miljørettet helsevern og det finnes forskrift om internkontroll. Det har i en årrekke vært fokus på at godt inneklima er en forutsetning for god helse, godt læringsmiljø og trivsel i skolen.
En er kjent med at kommunene her er satt til å kontrollere seg selv og det er et spørsmål om det er årsaken til at en ser liten forbedring i forhold til inneklima, eller om det er uklare kriterier for hva som karakteriserer et godt inneklima. Det er ønskelig å få oversikt over hvor langt vi har kommet i dette viktige helsearbeidet og hva som gjenstår. Ikke minst er det av betydning om vi har de rette virkemidler som må til for å sikre gode læringsmiljø og elevenes helse.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg mener det er viktig å sikre barna et forsvarlig innemiljø. Det gjenstår imidlertid fortsatt utfordringer knyttet til å få skoler og barnehager godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

I 2008 ble det utført en undersøkelse av det fysiske miljøet ved grunn- og videregående skoler på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Undersøkelsen viste bl.a. at 50 prosent av skolene i undersøkelsen ikke er endelig godkjent etter forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det ble også avdekket at det fysiske miljøet ved flere skoler ikke var i samsvar med opplæringsloven § 9a-2.

På bakgrunn av denne undersøkelsen sendte helse- og omsorgsministeren og kunnskapsministeren i 2008 ut et felles brev til fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner om undersøkelsens funn og ansvarsforhold i forbindelse med det fysiske miljøet ved landets barnehager og skoler. Spesielt ble kommunenes ansvar understreket. Det er skoleeier som etter nevnte forskrift er ansvarlig for at skolene har et forsvarlig arbeidsmiljø for barn. I brevet het det bl.a. at ”kommunen som skoleeier må aktivt forsikre seg om at skolene er godkjente, ev. så raskt som mulig legge opp en prosess for å sikre at de blir godkjent.”

Det ble videre varslet en ny undersøkelse i 2009. Målet med undersøkelsen er å få frem hvilke forbedringer som har blitt gjort og finne ut hvor mange skoler som ennå ikke er godkjente. Denne undersøkelsen er nå gjennomført, og Helse- og omsorgsdepartementet avventer en rapport i forbindelse med dette.

Når det gjelder hvilke kriterier som er brukt for å definere et godt inneklima for norske skoleelever, så er disse nedfelt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Disse kriteriene omfatter bl.a. inneklima/luftkvalitet, smittevern, sanitære forhold m.m. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til forskriften. Utfordringen knyttet til godkjenning og tilsyn med barnehager og skoler vil også bli fulgt opp i et arbeid som nå pågår med å gjennomgå forvaltningen av miljørettet helsevern generelt.