Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:459 (2009-2010)
Innlevert: 13.01.2010
Sendt: 13.01.2010
Besvart: 25.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Langs det Norske veinettet er det få rasteplasser, og enda færre rasteplasser med tilgang på toalett. På vinterstid og i kuldeperioder stenger veivesenet mange av disse toalettene. Dette skjer samtidig som det ansettes flere og flere kvinner innefor langtransportyrket. Dette er en uholdbar situasjon for denne yrkesgruppen.
Vil statsråden ta initiativ til at de toalettene som er etablert på eksisterende rasteplasser holdes åpen også vinterstid?

Begrunnelse

Ansatte i transportbransjen er pålagt strenge reguleringer i form av kjøre og hviletid. De har derfor et stort behov for rasteplasser med toalettmuligheter både til den korte og lang hviletid. I tillegg arbeider de en stressende hverdag, hvor de må tilpasse seg trafikkbildet til enhver tid som kan føre til behov for stopping også ut over kjøre og hviletidsbestemmelsene. Selv om de fleste lastebiler/vogntog i dag er komfortable med mye utstyr er det ikke toalettmuligheter i bilene. De er derfor avhengige å nå en bensinstasjon, kafé eller rasteplass for å komme på et toalett. I mange deler av landet er det store avstander mellom bensinstasjonene og kafeene. I disse områdene er en helt avhengig av at det er etablert rasteplasser med toaletter innefor rimelig avstand. Når en vet at det er forholdsvis få slike rasteplasser, og i tillegg opplever at disse toalettene stenges vinterstid blir situasjonen spesielt vanskelig denne tiden av året. Lastebilbransjen har brukt mye krefter for å ansette flere kvinnelige medarbeidere, og langt på vei lykkes med det. Dette fører av naturlige årsaker til at behovet for ordentlige toalettforhold blir enda større.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er viktig at yrkessjåfører som skal ta sine lovpålagte pauser har et tilfredsstillende tilbud av raste- og hvileplasser. Flest mulig av raste- og hvileplassene bør også ha toalett. I følge Vegdirektoratet krever likevel norske vinterforhold at en del toalett på rasteplasser stenges om vinteren, da vanntilførselen må stenges for å unngå frostproblemer. Det er selvsagt uheldig at stengingen av toaletter gjør tilbudet til yrkessjåførene dårligere vinterstid.

Regjeringen ønsker å forbedre yrkessjåførenes tilgang til raste- og hvileplasser. Både i statsbudsjettet for 2010 og i NTP varsles en satsning på raste- og hvileplasser. NTP legger opp til en systematisk utvikling av offentlige og private plasser i årene fremover. I den forbindelse har Samferdselsdepartementet bedt Vegdirektoratet vurdere mulighetene for å kunne gi støtte til private aktører som etter utlysning vil ta på seg å bygge ut og drifte hvileplasser med et godt servicetilbud til sjåførene. Som et ledd i utviklingen av dette tilbudet sendte Vegdirektoratet sommeren 2009 på høring forslag til en standard for kvaliteten på døgnhvileplasser for tungtrafikken. Lastebilnæringen ble tatt med på råd i forbindelse med utarbeidelsen av dokumentet. Vegdirektoratet følger nå videre opp dette arbeidet.

Jeg er opptatt av å få til et betre hvileplasstilbud for yrkessjåførene, og vil søke å legge til rette for at satsingen varslet i NTP følges videre opp, både allerede i 2010 og i årene fremover.