Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:462 (2009-2010)
Innlevert: 13.01.2010
Sendt: 14.01.2010
Besvart: 27.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Både Telemarksavisa (TA), Varden og Porsgrunns Dagblad (PD) hadde 13. januar 2010 oppslag om grunneiere som føler seg dårlig behandlet av Statens Vegvesen i forbindelse med utbygging av Åbykrysset på E18.
Vil statsråden ta tak i saken og sørge for at grunneiere blir skikkelig behandlet og kompensert, slik at man kan i fremtiden kan bygge nye motorveier uten å unødig komme i konflikt med lokale grunneiere?

Begrunnelse

For FrP er eiendomsretten et grunnleggende prinsipp, og grunn som har gått i arv i generasjoner skal selvsagt behandles med respekt når fremtidens veier skal bygges. Både Telemarksavisa (TA), Varden og Porsgrunns Dagblad (PD) hadde imidlertid 13. januar 2010 oppslag om grunneiere som føler seg dårlig behandlet av Statens Vegvesen i forbindelse med utbygging av Åbykrysset på E18. Grunneiere føler seg lurt trill rundt. Mens noen grunneiere har fått 45 kroner kvadratmeteren, har andre visstnok fått 20 kroner per kvadratmeter. FrP mener at ekspropriasjon bare skal kunne gjennomføres mot erstatning slik at grunneieren ikke lider tap, dvs. til markedspris. FrP fremmet et forslag i Dokument nr. 8:82 (2007–2008) om at båndlegging av eiendom i forbindelse med samferdselsprosjekter automatisk følges opp med tilbud om innløsning, men FrP ble stående alene om forslaget om innløsning til markedsverdi i Innst. S. nr. 245 (2007–2008). Forslaget ble tatt opp igjen i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 i Innst. 13 S (2009–2010), og fikk da støtte av et mindretall i komiteen. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterparti gikk ved begge anledninger imot forslaget.
FrP gikk dessuten imot utvidelse av ekspropriasjonsretten i Innst. O. nr. 43 (1999-2000) ”om lov om endring i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom.” Regjeringen har nylig betydelig innskrenket eiendomsretten til dem som har eiendommer langs eksisterende fylkesveier, siden byggegrensen fra fylkesvei ble endret fra 15 meter til 50 meter. Da Stortinget behandlet saken i Innst. O. nr. 83 (2008–2009) støttet Aps, SVs og Sps stortingsgrupper dette angrepet på grunneierne, uten noen form for kompensasjon.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I forbindelse med bygging, utbedring og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet må Statens vegvesen erverve eiendommer til vegformål. Etaten erverver eiendom fra ca. 3000 grunneiere hvert år. I 90 – 95 % av disse tilfellene blir det enighet om avståelsen og erstatningen. I 5 – 10 % av tilfellene må grunnen eksproprieres fordi det ikke oppnås enighet og erstatningen fastsettes i en skjønnssak.

Det følger av gjeldende regelverk at erstatningen skal dekke det økonomiske tapet grunneier lider fordi vedkommende må gi fra seg hele eller deler av sin eiendom. Hvordan dette tapet fastsettes går fram av ekspropriasjonserstatningsloven. Hoved- regelen er at det er det høyeste av markedsverdi og bruksverdi (avkastningsverdi) som skal legges til grunn.

At noen eiendommer blir verdsatt med en høyere m2-pris enn andre kan ofte forklares med at egenskapene til eiendommene og bruken av dem er forskjellige.

Samtidig har det over lang tid blitt etablert ulike geografiske erstatningsnivå gjennom skjønnsrettenes fastsetting av erstatningen. I noen deler av landet verdsettes areal vesentlig høyere enn tilsynelatende sammenlignbare areal andre steder i landet. I de avtaler som inngås, forsøker Statens vegvesen å holde samme nivå på sammenlignbare areal, men må likevel forholde seg til de nivåer som er etablert i skjønnspraksis i det aktuelle området.

Statens vegvesen arbeider kontinuerlig for at grunneiere skal få en god behandling når etaten erverver eiendom, og har egne etiske retningslinjer for grunnerverv. Som samferdselsminister er jeg selvfølgelig opptatt av at de i størst mulig grad lykkes i dette arbeidet.

Statens vegvesen tar kritikken fra de berørte grunneierne alvorlig og har invitert dem til et møte for å diskutere saken.