Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:467 (2009-2010)
Innlevert: 14.01.2010
Sendt: 14.01.2010
Besvart: 20.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er det siste halvannet år kjøpt inn 53 farlige cellebiler i politiet til 58 millioner kroner. Resultatet er at kjøretøyene ikke bør kjøre i mer enn 50 km/t med personer i celleseksjonen.
Hvilken forklaring har statsråden på dette og hva gjøres for at lokalt politi ikke skal bli skadelidende og bli påført store ekstrakostnader grunnet noe som utenfra synes som et feilinnkjøp?

Begrunnelse

Å kjøre i 50 km/t kan i mange tilfeller føre til trafikkfarlige situasjoner og der det ikke er mulig å kjøre forbi vil det føre til irritasjon. På en av Norges mest trafikkerte veger - E6 over Rudshøgda mot Moelv - er det nå satt opp midtdelere. Lensmannen i Ringsaker er stasjonert i Brumunddal og må kjøre denne strekningen dersom det foretas arrestasjoner i Moelv eller på Sjusjøen. Dette skjedde for noen dager siden. Mange bilister undret seg sikkert over en politibil som kjører i 50 km/t på E6 der det ikke er mulig å kjøre forbi grunnet midtdeler.
Dersom politiet får lengre fangetransporter fra fengslingsmøter eller rettssaker og til fengsel er det ikke forsvarlig eller praktisk å transportere fangen i cellebilen. Mer hensiktsmessige transportmidler må derfor leies inn, noe som betyr ekstra kostnader for det lokale politi. I en situasjon der politiets ressurser er presset fra før og det er et sterkt fokus på å øke politiets synlighet, er denne type ressursbruk uheldig for å si det forsiktig.
Det koster anslagsvis 100.000 - 150.000 kr å bygge om de nyinnkjøpte cellebilene.
Dette må belastes budsjettene til det lokale politi. Ressursene finnes ikke tilgjengelig og må gå på bekostning av annen innsats.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiets cellebiler med langsgående benker er godkjent av Biltilsynet. På bakgrunn av en hendelse ved transport av personell i celleseksjonen i slike biler, innførte Politidirektoratet nye rutiner med risikoreduserende tiltak ved bruk av cellevogn. De reviderte rutinene ble utarbeidet i samarbeid med Politidirektoratets rådgivende materiellforum, som består av representanter fra utvalgte politidistrikt, tjenestemannsorganisasjonene og Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten.

Politidirektoratet har også i sitt brev den 11.11.2009 orientert om muligheter for ombygging av celleseksjonen i de angjeldende bilene og mulighet for kjøp av nye cellebiler etter 1.1.2010 med ny og tilpasset innredning. Politidirektoratet ga i samme brev politimestrene m.fl. en frist til 31. desember 2009 med å vurdere behovet for å bygge om eldre cellebiler med langsgående benker i celleseksjonen. Politidirektoratet opplyser at behov og omfang av en slik ombygging derfor vil bli kartlagt i januar 2010. Dersom terskelverdien for offentlige anskaffelser overskrides, må dette sendes ut i markedet som eget anbud. Det tidligste ombyggingstidspunktet vil derfor være medio

2010.

Under en ombyggingsprosess og avhengig av bl.a. transportoppdragets art og varighet, skal politiet vurdere å benytte mannskapsdelen (kupeen) i cellebilen eller annet hensiktsmessig kjøretøy som politiet besitter. Bruk av kupedelen til fangetransport er ikke noe nytt for politiet.

Politidirektoratet har igangsatt arbeid med en ny bilavtale fra 1.1.2012. Den nye bilavtalen vil også omfatte cellebiler. Avtalen vil bli drøftet med vernetjenesten og tjenestemannsorganisasjonene iht. hovedtariffavtalen, samt Politidirektoratets rådgivende materiellforum.

Budsjettet til politi- og lensmannsetaten ble økt med til sammen 1,3 milliarder kroner fra 2009 til 2010. Eksklusive pris- og lønnsstigning er økningen på om lag 1,2 milliarder kroner. Regjeringen har dermed økt budsjettet for politi- og påtalemyndighet med om lag 2,85 milliarder kroner nominelt i perioden 2006 - 2010. Dette bør blant annet sette politidistriktene i stand til også å kunne skaffe seg egnede cellebiler om behovet er til stede.