Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:469 (2009-2010)
Innlevert: 14.01.2010
Sendt: 15.01.2010
Besvart: 22.01.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Når vil en omforent veileder for departementenes praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen foreligge?

Begrunnelse

Jeg viser til Innst 104 S (2009-2010) fra Kontroll - og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008.
Her omtales Riksrevisjonens manglende innsyn i departementenes risikoanalyser. En konkret sak vedr Miljøverndepartementet er stilt i bero under henvisning til den planlagte veileder. Riksrevisjonens medvirkning synes avsluttet og saken avventer SMKs konklusjon.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Gjeldende lov om Riksrevisjonen ble vedtatt av Stortinget i 2004. Omfanget av Riksrevisjonens innsynsrett er i all hovedsak klarlagt gjennom den nye loven. I de aller fleste saker har det derfor ikke vært noen diskusjon om rekkevidden av innsynsretten.

For enkelte dokumenter i departementene har det, på bakgrunn av merknadene i kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling til loven, vært grunnlag for en viss tvil om praktiseringen av innsynsretten. Komiteen viste blant annet til at den nye bestemmelsen om Riksrevisjonens innsynsrett verken innebærer en innskrenkning eller utvidelse av innsynsretten i forhold til det som var gjeldende praksis etter den gamle loven. Praksis etter den gamle loven var imidlertid ikke helt klar. At det var en slik uklarhet kom til uttrykk i høringsuttalelser til den nye loven fra regjeringene Stoltenberg I og Bondevik II.

Lovens forarbeider tar da også høyde for at det unntaksvis kan oppstå uklarheter om praktisering av innsynsretten, og de gir selv en anvisning på løsning av slike unntakstilfeller. Jeg siterer fra kontroll- og konstitusjonskomiteens innstiling:

"Flertallet er imidlertid oppmerksom på at det kan oppstå en konflikt mellom forvaltningens behov for fortrolighet og interne drøftelser på den ene siden og

Riksrevisjonens behov for innsyn i dokumenter på den andre. Flertallet vil imidlertid vise til at Riksrevisjonen i slike tilfeller har mulighet til å ta opp saken med Stortinget. Stortinget kan da behandle utleveringsspørsmålet med bakgrunn i Grunnloven § 75 f. Dette er imidlertid en omstendelig prosedyre som kun unntaksvis vil komme til anvendelse. Flertallet vil imidlertid vise til at uenighet mellom forvaltningen og Riksrevisjonen om innsyn i dokumenter ikke har utgjort et problem etter någjeldende lov. Flertallet har merket seg at Riksrevisjonen kun ved en eneste anledning i sine merknader har tatt opp spørsmålet om innsyn i departementenes dokumenter, jf. Dokument nr. 3:2 (2001-2002)."

Det har, etter initiativ fra Riksrevisjonen, pågått et samarbeid mellom noen departementer og Statsministerens kontor og Riksrevisjonen for om mulig å få utgitt en omforent veiledning for departementenes og Riksrevisjonens praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen.

Regjeringen legger selvsagt til grunn loven slik den er vedtatt av Stortinget. Det omtalte samarbeidet mellom Riksrevisjonen og noen av departementene og Statsministerens kontor har ikke har vært til hinder for at spørsmål om innsyn har blitt vurdert i samsvar med den ordningen loven og forarbeidene selv legger opp til. Jeg legger til grunn at det neppe vil være mulig å utforme en generell veiledning som avklarer alle de vanskelige avveiningene som må foretas. Jeg finner det derfor naturlig at arbeidet med en veiledning avsluttes. Eventuelle tvilsspørsmål i fremtiden vil bli avklart fra sak til sak, i samsvar med loven og, om nødvendig, i samsvar med den prosedyren som forarbeidene til loven selv legger opp til.