Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:471 (2009-2010)
Innlevert: 14.01.2010
Sendt: 15.01.2010
Besvart: 21.01.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): En langtidssykemeldt person har fremdeles ikke mottatt sykepenger for desember 2009 fra Nav i Moss. Den sykemeldte har ved flere anledninger etterspurt pengene, men Nav sier at pengene er oversendt. Banken sier at det ikke er tilfelle.
Nav er ikke behjelpelige med å oppklare hva som har skjedd i saken, så hva mener statsråden at personen som nå står uten penger skal foreta seg?

Begrunnelse

Den sykemeldte har opplevd stadig problemer med Nav i løpet av sykemeldingsperioden. Alle sykemeldinger har vært innlevert personlig, og allikevel har sykemeldinger kommet bort, og på et senere tidspunkt blitt ”funnet igjen” hos Nav. Behandlingstiden på første søknaden som ble lovet å være 3,5 uke ble til 5 uker, noe som medførte at personen måtte søke krisehjelp. Hun fikk nytt vedtak på sykepenger i første halvdel av desember, og forventet da at pengene ble overført i rett tid. På utbetalingslappen for november står det at sykepenger for desember utbetales i midten av desember, men pengene uteble. Når den sykemeldte 12. januar fremdeles ikke har fått penger for desember måned overført til sin konto betyr det at noe har gått galt. Når personer ikke får det de har krav på i tide medfører det store problemer for den det gjelder, men det medfører også masse ekstra henvendelser og arbeid for Nav. Det burde derfor også være i Nav sin egen interesse å raskt ordne opp i slike saker. Situasjonen er håpløs hvis det er slik at Nav-kontoret ikke er villige til å yte service, informere eller hjelpe folk i en vanskelig situasjon. Den sykemeldte vet ikke hva hun kan gjøre videre i denne saken, og har derfor i sin fortvilelse kontaktet undertegnede da det fremdeles ikke finnes noe Nav-ombud.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at ved førstegangs innsendelse av et krav om sykepenger kan det ta inntil 4 uker å behandle kravet etter at all dokumentasjon er innhentet. I løpende stønadstilfeller er det faste utbetalingsdager, senest siste dag i måneden, forutsatt at kravet er kommet fram i tide.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser videre at Nav lokal har plikt til å veilede og bistå bruker i tilfeller tilsvarende det som er beskrevet i representantens spørsmål. Nav-kontoret skal blant annet undersøke hva som har skjedd, og om pengene er overført til riktig konto. Kontoret skal være løsningsorientert, slik at kontoret raskt og sammen med bruker kan finne hensiktsmessige løsninger.

Arbeids- og velferdsdirektoratet beklager at den langtidssykmeldte brukeren opplever NAV-kontoret som lite behjelpelig i den situasjonen vedkommende var kommet opp i.

Jeg vil legge vekt på at den enkelte bruker skal kunne forvente å motta rett ytelse til rett tid, og at brukeren opplever aktiv bistand for å få løst sine problemer. Samtidig er det viktig å sikre nødvendig kvalitet i saksbehandlingen. Departementet vil ha en tett oppfølging av etaten på disse områdene. Jeg forutsetter også at Arbeids- og velferdsdirektoratet rydder opp i saken som ligger til grunn for representantens spørsmål..