Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:498 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 19.01.2010
Besvart: 27.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er skapt klare forventninger om at utbyggingen av rv 2 mellom Kongsvinger og Slobrua skal i gang i løpet av 2010.
Kan statsråden bekrefte at de nødvendige beslutninger nå vil bli tatt slik at utbyggingen kommer i gang og vil det samtidig bli satt økt fokus på gjenstående strekning mellom Nybakk og Slobrua slik at en kunne få en kontinuerlig utbygging av hele strekningen Nybakk til Slobrua?

Begrunnelse

Riksveg 2 mellom Nybakk og Kongsvinger er en av de helt sentrale kommunikasjonsårene i landet. Kapasiteten på vegen er sprengt og utbyggingen er kommet på etterskudd. Da vegen ble utbygget fram til Nybakk, snakket man den gang om kontinuerlig utbygging av vegen. Nå har det stått stille i mange år. En utvikling av Sør-Hedmark og mulighetene som ligger i sterkere bånd til Sverige, forutsetter en bedre veg.
Trafikkøkningen til Sverige er stor. Riksveg 2 er en av hovedforbindelsene mot Stockholm og det ligger store muligheter i å utvikle aksen mot Stockholm.
Ulykkene er i tillegg mange langs rv 2 og det haster med en tidsmessig veg.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt til grunn at utbyggingen av rv 2 på strekningen Kongsvinger – Slomarka skal starte i første fireårsperiode og ferdigstilles i siste seksårsperiode. Som omtalt i Prop. 1 S (2009-2010), foreligger det godkjent reguleringsplan for prosjektet. Arbeidet med ekstern kvalitets- sikring (KS2) er nå startet opp, og det foreligger lokalpolitisk tilslutning til et bompengeopplegg som kan gjøre det mulig å starte byggingen i løpet av 2010. Jeg tar derfor sikte på å legge fram en proposisjon om saken så raskt som mulig etter at den eksterne kvalitetssikringen er sluttført.

Med anleggsstart på strekningen Kongsvinger – Slomarka i løpet av 2010, regner Statens vegvesen med at prosjektet kan åpnes for trafikk i 2014. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) legger regjeringen opp til en investeringsstrategi med økt vekt på å sikre mer sammenhengende utbygging av lengre strekninger. I den forbindelse er det blant annet vurdert som aktuelt å prioritere utbygging av rv 2 på den gjenstående strekningen Slomarka – Nybakk i perioden 2014-2019.

Statens vegvesen opplyser at det foreligger godkjent kommunedelplan for strekningen Slomarka – Nybakk, men at arbeidet med reguleringsplan gjenstår. I tillegg kreves det lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for videre bompengefinansiering av utbyggingen. De endelige prioriteringene etter 2013 vil skje gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023. Jeg kan imidlertid forsikre om at jeg vil arbeide for kontinuitet i den videre utbyggingen av rv 2 mellom Kongsvinger og Nybakk, forutsatt at nødvendige avklaringer foreligger.