Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:503 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 20.01.2010
Besvart: 28.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Viser til svaret på spørsmål 429 "Hjem i verdighet" hvor statsråden vurderer å innføre en slik ordning i det ordinære opplegget i ventemottak.
Hvilke kostnadsrammer og budsjett er knyttet til kvalifiseringsprosjektet ved Lier ventemottak?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I svaret på spørsmål 429 redegjorde jeg for hovedtrekkene i prosjektet ”Hjem i verdighet”. Det ble satt i gang som et seksmåneders prosjekt i mars 2009 og finansiert av et tilskudd fra Utlendingsdirektoratet (UDI) på kr 800 000 over daværende kapittel 690 (nåværende 490), post 72 Retur og tilbakevending for flyktninger. Senere har UDI gitt ytterligere et tilsagn om tilskudd på kr 800 000. Det samlede beløpet på kr 1 600 000 var forutsatt å dekke utgiftene til prosjektet i 12 måneder, men vil ut fra det jeg kjenner til kunne gi grunnlag for drift noe lenger enn dette.

Basert på erfaringer med prosjektet så langt, tar jeg sikte på å utvide ordningen til også å omfatte beboere i ventemottak som samarbeider med politiet om ledsaget retur.

Jeg legger da til grunn at prosjektet ved Lier ventemottak ved full drift vil ha en årlig økonomisk ramme på inntil kr. 1 600 000. Jeg tar også sikte på å utvide prosjektet til å omfatte Fagerli ventemottak, og i så fall øke rammen med ytterligere kr 1 600 000, til totalt inntil kr 3 200 000 i 2010.