Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:504 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 20.01.2010
Besvart: 28.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden bidra til at Sunnmøre Politidistrikt snarest blir i stand til å bemanne de til en hver tid vakante stillingene i etaten, slik at flere patruljerende politi kan benyttes i Ålesunds gater og dermed bidra til å forebygge mot flere voldtekter?

Begrunnelse

I dagens Sunnmørspost tirsdag 19. januar kan vi igjen lese om brutalt overfall og voldtekt av en kvinne i Ålesund sentrum - voldtekt nr 5 fra mai 2009, uten at politiet har spor å forholde seg til. Fire av overgrepene har skjedd i nærmeste nabolaget til Tinghuset og politistasjonen. Dette skremmer nå befolkningen og spesielt kvinner som ikke tør å bevege seg ute på kveldstid uten følge. Slik vil vi ikke ha det lenger! Det er ingen hemmelighet at Sunnmøre politidistrikt sliter med lav bemanning grunnet fler vakante stillinger, på det jevne mellom 5-7. Dette skyldes dårligere rammevilkår enn landet forøvrig, ifølge tall fra Politidirektoratet, og slett ikke mangel på søkere til stillingene. Jeg viser i den sammenheng til tidligere spørsmål fra undertegnede; dokument 15:1449 (2008-2009) samt spørsmål nr 487 24.01.2008. Situasjonen slik den er i dag er uholdbar og kan ikke aksepteres. Jeg ber derfor statsråden bidra til at Sunnmøre politidistrikt settes i stand til å ansette politi i de til en hver tid vakante stillingene, slik at vi kan få flere politifolk ut i gatene og dermed bidra til at Ålesund sentrum og resten av politidistriktet blir et tryggere sted å ferdes.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet arbeider for at politiet får ressurser og rammevilkår som setter etaten i stand til å ivareta sine oppgaver på en god måte. Bevilgningene til politi- og påtalemyndighet er økt med 2,3 milliarder kr i perioden 2005-2009. Dersom kompensasjon for lønns- og prisstigning trekkes fra, er styrkingen på ca 1,1 milliarder kroner. I 2010 økes budsjettet med hele 1,3 milliarder kroner, til tidenes største politibudsjett. Når kompensasjon for lønns- og prisstigning er trukket fra er budsjettet styrket med ca. 1,2 milliarder kroner.

Bemanningssituasjonen i politiet har vært en utfordring i flere år, først og fremst fordi det er utdannet for få politifolk. Derfor har regjeringen økt opptaket ved Politihøgskolen til 552 elever i 2009 og til 720 elever i 2010. Til sammenligning kan nevnes at det i perioden 2006 – 2009 er tatt opp 648 flere politistudenter enn i perioden 2002 – 2005. I tillegg kommer som nevnt det rekordhøye opptaket i 2010. Dette gjør vi for å følge opp behovene som ble avdekket i Politidirektoratets bemanningsrapport ”Politiet mot 2020” fra 2008.

Videre ble det i forbindelse med tiltakspakken i januar i fjor opprettet 460 nye sivile årsverk til politi- og lensmannsetaten. I praksis betyr dette at om lag 280 polititjenestemenn frigjøres til operativt arbeid. Sunnmøre fikk 6 av disse sivile årsverkene, som videreføres i 2010.

Som en del av den nye særavtalen om arbeidstidsbestemmelser i politiet, som trådte i kraft 1. oktober 2009, er det gjort avtale om å øke arbeidstiden for mange politiansatte med en time. Dette representerer ytterligere en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk. For Sunnmøre politidistrikt utgjør dette omkring 4 årsverk. Til sammen gir dette et betydelig løft for politiet. Vi vil følge opp denne investeringen i politikraft slik at den omsettes i bedre forebygging, økt oppklaring og et mer synlig og tilgjengelig politi.

For Sunnmøre politidistrikt, som representanten spør om, er budsjettet økt med 9 190 208 kroner fra 2008 til 2009. Dette er en økning på 7,2 %. Budsjettet for 2010 er foreløpig ikke fordelt til politidistriktene.

Politibudsjettet fordeles etter en ressursfordelingsmodell som benytter en rekke kriterier for å få en mest mulig riktig fordeling mellom politidistriktene. Ressursfordelingsmodellen justeres og oppdateres jevnlig. Når politidistriktet får sin årlige rammetildeling, er det distriktets ledelse som har ansvaret for at ressursene fordeles slik at innbyggerne får en best mulig polititjeneste. Jeg har tillit til at politimesteren foretar de nødvendige prioriteringer for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.

Politidirektoratet opplyser at politidistriktets utgangspunkt er at samtlige årsverk skal være besatt av kvalifiserte tjenestemenn og – kvinner, og distriktet holder i svært liten grad årsverk ubesatt utover ”normal” vakansetid knyttet til rekrutteringsprosesser. Per dags dato har distriktet mellom 5 og 7 årsverk der en slik rekrutteringsprosess er i gang. Det er ingen vakanser ved Ålesund politistasjon. Det vises for øvrig til Politidirektoratets rapport ”Politiet mot 2020” hvor politi- og lensmannsetatens ressurs- og kompetansebehov er nærmere beskrevet.

Politimesteren opplyser at det er satt inn ekstra ressurser i Ålesund for å forebygge vold og voldtekter, og at politiet har økt sin tilstedeværelse på utsatte steder. Det er etablert dialog mellom politiet og kommune for å vurdere hvilke tiltak de kan gjennomføre i felleskap.