Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:507 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 20.01.2010
Besvart: 28.01.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Når vil statsråden sørge for at grasrotandelen blir en ordning hvor grasrotmidler tildeles de aktører som midlene i utgangspunktet var tiltenkt og ikke gir rom for at eksempelvis vennegrupper og fotaballsympatisører gis mulighet til å hente store midler til sine aktiviteter, og hvordan vil statsråden kategorisere frivillighetsregisteret for å kunne demme opp for uberettigede uttak av grasrotmidler fra Norsk Tipping AS?

Begrunnelse

Ordningen med grasrotmidler er en ordning hvor midler fra Norsk Tipping AS' virksomhet tildeles de lag og organisasjoner som gis rett til å være en del av grasrotandelsordningen gjennom gitte kriterier. Vi har nå flere eksempler på at nyopprettede lag inngår i ordningen til tross for at disse åpenbart ikke var tenkt i innlemmes i en slik ordning. Midlene blir brukt til ren forlystelse så som fotballturer for supportere og ikke til å drive aktivitet i et lag eller en organisasjon. Frivillighetsregisteret ble for ett år siden åpnet for registrering for de som ønsket å inngå som en del av grasrotordningen. Allerede ved første utbetaling så vi at det var enkelte som åpenbart misbrukte ordningen. Ved senere tildelinger skjer det samme og det er åpenbare svakheter ved frivillighetsregisteret som bidrar til at det ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til å demme opp for at useriøse aktører utnytter ordningen og for tildelt midler på bekostning av alle de gode og viktige frivillige lag og organisasjoner som sårt trenger midler.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Media har i løpet av 2009 avdekket noen tilfeller av foreninger som har mottatt grasrotandel der f.eks. spilleren selv har opprettet foreningen hun velger å spille til inntekt for eller som har et innhold som er i gråsonen for hva vi tradisjonelt har betraktet som frivillighet. Jeg deler stortingsrepresentantens bekymring for at slike historier skal svekke tilliten til ordningen.

Norsk Tipping vil innføre øvre grenser for spilleinnsats på alt registrert spill på henholdsvis 40 000 kr dagen, 100 000 kr i uka, 300 000 kr i måneden og 1 mill. kroner i året. De nye grensene vil tre i kraft i løpet av mai/juni 2010. Dette tiltaket vil være et sentralt virkemiddel for å redusere muligheten for storspillere som søker å kanalisere midler tilbake til egen virksomhet. Innføring av en øvre grense på spilleinnsats på maks 1 million kroner per år vil bety maksimalt 50 000 kr i grasrotmidler per spiller per år.

I tillegg til dette har departementet i brev 14.mai 2009 presisert overfor Frivillighetsregisteret hva som skal forstås med begrepet ”virksomhet på lokalt nivå” i grasrotforskriften, noe som har ført til en opprydding ift. hvilke foreninger som kan stå som mottakere av grasrotandel. Frivillighetsregisteret fjernet i overkant av 90 foreninger fra grasrotandelen etter dette, herunder s.k. supporterforeninger.

Jeg vurderer andre tiltak for å begrense misbrukspotensialet ved grasrotandelsordningen. Jeg vil likevel understreke at ordningen så langt i klare hovedtrekk har vist seg å være en suksess for frivilligheten og at den har sikret større oppslutning rundt Norsk Tippings tilbud – noe som også kommer idrett, kultur og frivillige organisasjoner til gode.