Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:509 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 20.01.2010
Besvart: 29.01.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): En plug-in hybrid er en bil med både elmotor og forbrenningsmotor, og som i motsetning til dagens hybridbiler kan lades i stikkontakten. Slike biler kommer snart på markedet, og i USA finnes det allerede en rekke selskaper som modifiserer eksisterende hybridbiler slik at de kan lades fra stikkontakt.
Hvilke planer har Regjeringen bestående av Ap, SV og Sp når det gjelder engangsavgift for slike miljøbiler?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet hadde i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 et budsjettspørsmål om eventuell engangsavgift på ”plug-in”-hybrider. Bakgrunnen for spm. 280 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 15. okt 2009, var at slike hybridbiler kan tenkes å kun måtte bruke forbrenningsmotoren på bilturer over 50 km, og det vil være urimelig å bakgrunn av data fra en forbrenningsmotor som i en bysituasjon sjelden vil være i bruk. Finansdepartementet hevdet i sitt svar at det neppe ville komme plug-in hybrider til Norge i 2010, og at det dessuten var sannsynlig at fremtidig hybridbiler vil bruke elektromotoren og forbrenningsmotoren samtidig uavhengig av kjørelengde. Siden vi skrev budsjettspørsmålet har Toyota kommet et skritt nærmere å lansere en plug-in hybrid, og selskapet leaser nå ut 600 plug-in hybrider til spesielt utvalgte firmaer. Denne Prius-modellen kjører 20 km på kun elektrisitet før det er nødvendig å starte forbrenningsmotoren, og maksimalhastigheten med kun el-motorer er 100 km/t. Siden det allerede finnes mange hybridbiler i USA som har blitt konvertert til plug-in hybrider, er det dessuten meget aktuelt å få vite hvordan regjeringen bestående av Ap, SV og Sp ønsker å skattelegge slike miljøbiler ved eventuell import.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Engangsavgiften for biler beregnes som hovedregel på bakgrunn av kjøretøyets vekt, effekt og utslipp av CO2. Satsstrukturen i engangsavgiften gjør tunge biler med stor motor og høyt CO2-utslipp betydelig dyrere enn mindre biler med lavere effekt og lavere utslipp. Hensikten er dels fordelingspolitisk, men har også et klart miljøaspekt.

Avgiftsendringene som Regjeringen har gjennomført etter 2006 gir sterke incentiver til å velge biler med lavere CO2-utslipp. Endringene har allerede bidratt til vesentlige reduksjoner i utslippene fra nybilparken. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler er redusert fra 177 g/km i 2006 til 151 g/km i 2009. Regjeringen har en målsetning om at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nybilparken skal ned til 120 g/km i 2012. På denne bakgrunn ble fradraget i CO2-komponenten for kjøretøy med CO2-utslipp under 120 g/km økt med 100 kroner reelt i forbindelse med budsjettet for 2010, samtidig som de øvrige satsene i CO2-komponenten ble økt. Dette medfører en betydelig avgiftslempning for bilene med de laveste utslippene. Endringene vil gi incentiv til kjøp av biler med lavere utslipp i alle segmenter.

Motorvogner som utelukkende benytter elektrisitet til framdrift (elbiler) er i dag fritatt for engangsavgift. Det er også gitt særlige lettelser for hybridbiler (biler som benytter både elektromotor og forbrenningsmotor) ved at vekten av elektromotoren og batteriene ikke inngår i beregningen av vektkomponenten (sjablongmessig fradrag på 10 pst. av bilens egenvekt), og ved at effekten fra elektromotoren trekkes ut ved beregningen av effektkomponenten. Dette gjelder også plug-in hybridbiler.

Engangsavgiften beregnes på bakgrunn av de kjøretøytekniske data slik disse framkommer av typegodkjenningen. Dette gjelder også kjøretøyets utslipp av CO2 – som er målt etter en nærmere definert testsyklus som er ment å avspeile utslippet ved ordinær kjøring. Jeg kjenner ikke CO2-utslippene til de bilene stortingsrepresentanten Hoksrud referer til, men dersom utslippene er lavere enn fra ordinære hybridbiler, vil de med endringene i årets budsjett komme godt ut avgiftsmessig. Dersom bilene det refereres til har vekt og effekt som tilsvarer dagens hybridbiler, kan de i dag oppnå laveste engangsavgiftssats, på i underkant av 3 500 kroner, hvis CO2-utlippet kommer ned i 30-40 g/km.

For øvrig vil jeg igjen vise til Regjeringens mål om at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nybilparken skal ned til 120 g/km i 2012.