Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:521 (2009-2010)
Innlevert: 21.01.2010
Sendt: 22.01.2010
Besvart: 02.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Hva vil samferdselsministeren sette inn av tiltak på Østfoldbanens østre og vestre linje for å avhjelpe forsinkelser og innstillinger også her på en av Østlandets mest trafikkerte jernbanestrekninger, og vil ministeren som ett av tiltakene vurdere å pålegge NSB å fortsette muligheten til å kjøpe ett og samme månedskort for buss og tog på østre linje slik det var før?

Begrunnelse

Det har siste år vært uttallige forsinkelser og innstillinger på tog i østlandsområdet. Frustrerte togpendlere begynner å miste tålmodigheten og finne seg alternative transportmidler til tog, som privatbil og buss. I en slik situasjon er det viktig å sette i verk tiltak for å beholde togkundene. Samferdselsministeren bekjentgjorde i går at flytog og fjerntog nå skal stoppe på alle stasjoner og ta med passasjerer. Flytoget går imidlertid ikke på Østfoldbanen mellom Oslo og Halden, eller Oslo og Askim. Østfoldbanen er en av Østlandets mest trafikkerte strekninger med stor grad av pendling. Hver dag er togene forsinket fra tildels store forsinkelser til 5 - 10 min. Dette er svært frustrerende for passasjerer som skal rekke jobb, skole og møter. Det er bra at pendlere på flytogstrekningene nå har fått alternative tilbud. Men dette hjelper altså ikke på Østfoldbanens passasjerer. For å beholde pendlerne også her, må det iverksettes tiltak i tillegg til det som allerede gjøres ift. økt innsats på drift og vedlikehold.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er den første til å beklage alle problemene som har oppstått for togpassasjerene som følge av alle forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Dette gjelder også overfor togtrafikantene på de to linjene på Østfoldbanen.

Jeg vet at Jernbaneverket og NSB sammen arbeider intensivt for å begrense antall feil og omfanget av de avvikssituasjoner som oppstår. De har satt inn alle tilgjengelige ressurser for å sikre best mulig pålitelighet i togtrafikken. Som nevnt i begrunnelsen til spørsmålet, har det etter initiativ fra meg blitt formalisert en avtale mellom NSB og Flytoget som i avvikssituasjoner tillater at passasjerer som reiser med NSB sine tog, får adgang til å bruke Flytoget der dette stopper og Flytoget fortsatt går. Dette hjelper selvsagt ikke togreisende på de to linjene på Østfoldbanen. NSB selv skal i slike avvikssituasjoner være mest mulig fleksibel med å åpne for at lokaltogpassasjerer får adgang til å benytte intercitytogene der disse stopper. Dette gjelder også for Østfold- banen. Fra 1. februar har NSB også innført en refusjonsordning for togpassasjerene ved forsinkelser. Det viktigste tiltaket i slike avvikssituasjoner er likevel å kunne erstatte sterkt forsinkede eller innstilte tog med annen alternativ transport. NSB har foretatt en betydelig økning av bussberedskapen, spesielt i rushtrafikken. Denne beredskap er

strategisk plassert på de største stasjonene i Østlandsområdet for å gjøre situasjonen noe lettere for togreisende som blir utsatt for togproblemer.

Et viktig tiltak på noe lengre sikt vil være å få gjennomført det såkalte Oslo-prosjektet som innebærer en total fornyelse av alle innerstrekningene mot Oslo S, hvor også opprusting av dagens dobbeltspor mellom Oslo-Ski inngår. Arbeidet med Oslo-prosjektet pågår for fullt og i 2010 er det bevilget 470 mill. kr til videreføring av arbeidene. Byggingen av et nytt dobbeltspor mellom Oslo-Ski vil selvsagt gi en enda bedre løsning da dette vil øke sporkapasiteten og gi mye større fleksibilitet når det oppstår avvikssituasjoner. Dette er et meget stort jernbaneprosjekt som nå er under planlegging. Det vil ta ytterligere noen år før dette er på plass.

Når det gjelder spørsmålet om en ordning med muligheter for at månedskortbrukere på Østfoldbanen, østre linje får anledning til å bruke samme månedskort både på toget og ekspressbussen fra Mysen, kan jeg opplyse om Samferdselsdepartementet er i dialog med NSB, men saken er ikke endelig avklart.