Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:543 (2009-2010)
Innlevert: 25.01.2010
Sendt: 26.01.2010
Besvart: 27.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Industristedet Glomfjord har hatt en rivende utvikling de siste år, og vil ha en eksportverdi i år på mer enn 5 mrd. NOK. Vareflyten til og fra bedriftene går i hovedsak på vei, hvor strekningen Glomfjord - Ørnes ikke på noen måte er dimensjonert for økte godsmengder. Veien ble i år klassifisert til fylkesvei, og lite tyder på at fylket er i stand til å kunne prioritere en opprusting som ivaretar industriens fremtidsbehov.
Hva vil statsråden foreta seg slik at ikke utviklingen i Glomfjord stanser opp pga. rv 17s veistandard?

Begrunnelse

Industristedet Glomfjord er ett av landets mest betydelige industriclustre. Det har vært en betydelig utvikling i Industriparken de senere årene. Det er rundt 900 sysselsatte i parken, og aktiviteten er økende. Nye prosjekter står for tur. Imidlertid er veistandarden på strekningen Ørnes - Glomfjord i såpass dårlig forfatning at dette truer Industriparkens konkurransekraft og fremtid. En akseptabel opprusting av veien er anslått å koste ca kr. 170 mill. (Industrien har alene de siste 4-5 år investert alene over 4 milliarder kr. i Glomfjord.) Lite tyder på at Nordland Fylkeskommune vil være i stand til å kunne prioritere denne veistrekningen på mange år.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 72 (2008-2009) Om nokre saker på Samferdselsdepartementets område har Stortinget sluttet seg til at om lag 17 000 km av det øvrige riksvegnettet skulle omklassifiseres til fylkesveger fra 1.1.2010 i forbindelse med gjennomføringen av forvaltningsreformen.

I forbindelse med overføringen av ansvaret for vegnettet, er det samtidig overført om lag 6 mrd. kr fra Samferdselsdepartementets budsjett til rammetilskuddet til fylkes- kommunene. I tillegg er rammetilskuddet styrket ytterligere med 1 mrd. kr. De samlede overføringene til rammetilskuddet vil sette fylkeskommunene i stand til å forvalte det nye ansvaret på en tilfredsstillende måte. Jeg vil fremheve at de samlede økonomiske rammer knyttet til ansvarsoverføringen er høyere enn de rammer staten har hatt til rådighet knyttet til det samme vegnettet.

Ansvaret for rv 17 er fra 1.1.2010 er tillagt Nordland fylkeskommune, og fylkeskommunen vil derfor alene være ansvarlig for prioriteringer på dette vegnettet.

Det vil imidlertid fremdeles være et statlig ansvar å sette fylkeskommunene i økonomisk stand til å ivareta sitt ansvar.