Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:548 (2009-2010)
Innlevert: 26.01.2010
Sendt: 27.01.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 04.02.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Det fremkom i DN 26. januar d.å. at 300 skip anløp norske havner i 2008 uten å være medlem av NOx-fondet.
Hvor stor anser statsråden den negativ sysselsettingseffekten er, hvor mange arbeidsplasser er tapt, ved at disse skipene ikke er med i NOx-fondet, og hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i dette?

Begrunnelse

Det fremkom i DN 26. januar d.å. at Veritas har gjennomført en undersøkelse som viser at 300 skip fordelt på 230 rederier anløp norske havner i 2008 uten å være medlem av Næringslivets NOx-fond. Nesten ingen av dem betalte den lovpålagte avgiften. Rederier med 600 skip er innmeldt i NOx-fondet.
Det er antatt at ved en videreføring vil NOx-fondet disponere 600 mill. kroner årlig til NOx-reduserende tiltak i 2011 og videre. Det vil utløse investeringer på om lag det dobbelte årlig fra 2011 og fremover. Importandel er ca 40 % men effekt på sysselsettingen i reparasjonsverft og hos motorleverandører i Norge er om lag 300 til 500 årsverk.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er vanskelig å anslå eventuelle sysselsettingsvirkninger ved at skip som unndrar seg avgift, ikke er med i NOx-fondet. Jeg er imidlertid opptatt av at NOx-avgiften ikke skal føre til utilsiktede konkurransevridninger mellom de som betaler avgift eller innbetaler til NOx-fondet, og de som unndrar seg avgift.

I mitt svar 11. desember 2009 til stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik på spørsmål nr. 324 til skriftlig besvarelse, viste jeg til at departementet følger opp denne saken gjennom dialog med Toll- og avgiftsdirektoratet. Siden den gang har departementet avholdt møte med Norges rederiforbund. Videre har Toll- og avgiftsdirektoratet i samarbeid med NOx-fondet, igangsatt et målrettet informasjonsopplegg overfor bransjen. Jeg har fått forståelsen av at informasjonsopplegget er godt mottatt. Direktoratet vurderer også mulighetene for å gjøre enkelte tilpasninger i systemene for mottak av og innhold i deklarasjoner fra skip i forbindelse med denne avgiften. Siktemålet er at de igangsatte tiltakene for økt kunnskap om avgiften, i kombinasjon med avgiftstekniske forbedringer og kontroller, vil bidra til at skip som seiler mellom to eller flere norske havner, oppfyller avgiftsplikten.