Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:555 (2009-2010)
Innlevert: 27.01.2010
Sendt: 27.01.2010
Besvart: 05.02.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Antall brudd på reglene om offentlige anskaffelser øker sterkt. Ikke minst synes brudd på reglene om direkteanskaffelser i kommunene å være en gjenganger jfr. artikkel i DN 27.01.10.
Hva vil statsråden foreta seg for å snu utviklingen med økende overtredelser av lov om offentlige anskaffelser, og vil hun eventuelt vurdere noen av alle de konstruktive tiltak som ble foreslått av opposisjonen i Innst. S. nr. 348 (2008-2009)?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Stortingsmelding nr. 36 (2008-2009), Det gode innkjøp, ble behandlet av Stortinget den 16. juni 2009. I meldinga ser en nærmere på årsaker til brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Det er særlig tre områder som vies oppmerksomhet og som gir grunn til videre oppfølging. Det er lederforankring, organisering og kompetanse. I tråd med dette lanserer meldinga flere tiltak for å bidra til at ledere tar større ansvar for anskaffelsesprosessen, innkjøpsaktivitetene organiseres bedre og kompetanse om innkjøpsprosessene økes på alle nivå innenfor virksomhetene. Regjeringen er allerede i gang med å følge opp en rekke av tiltakene som er skissert i meldingen.

Jeg vil blant annet trekke frem at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er kommet godt i gang med informasjons- og opplæringsvirksomheten sin. Difi har blant annet lansert et omfattende kurs- og opplæringstilbud rettet mot virksomhetsledere og innkjøpere på alle nivå. Som et eksempel vil jeg trekke frem at Difi årlig arrangerer en stor anskaffelseskonferanse. I fjor høst deltok over 400 virksomhetsledere, innkjøpere og leverandører, og tilbakemeldingene på konferansen var gjennomgående svært gode. I fjor høst ble også kunnskapsportalen ”anskaffelser.no” lansert. Portalen er et godt hjelpemiddel i innkjøpsarbeidet, og inneholder veiledning til regelverket, praktiske hjelpemidler i ulike faser av anskaffelsesprosessen og den gir muligheter for erfaringsutveksling og deling av beste praksis.

Jeg vil også minne om at regjeringen i januar 2009 nedsatte et offentlig utvalg som skal se nærmere på implementeringen av et EU-direktiv fra 2007. Direktivet har som formål å gjøre håndhevingen av anskaffelsesreglene mer effektiv. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid i løpet av første kvartal 2010. Jeg vil avvente utvalgets anbefalinger før jeg tar stilling til hvordan det norske håndhevingssystemet bør organiseres i framtiden.

Jeg er kjent med at opposisjonen foreslo en rekke ytterligere tiltak i forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 348 (2008-2009), men disse forslagene fikk ikke tilslutning fra Stortingets flertall. Jeg er nå i første omgang opptatt av å få gjennomført de tiltakene som allerede er varslet, deriblant de som er beskrevet foran. I tillegg er det som nevnt satt i gang utvalgsarbeid som vil munne ut i flere anbefalinger som jeg vil ta stilling til. Det er naturlig å konsentrere seg om å gjennomføre disse tiltakene, og la dem få tid til å virke, før jeg eventuelt vurderer behov for nye tiltak for å sikre bedre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.