Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:568 (2009-2010)
Innlevert: 28.01.2010
Sendt: 29.01.2010
Besvart: 05.02.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): 8. januar sendte Nav Sør-Trøndelag brev til Vekst Melhus AS, der de ble informert om at 12 midlertidige tiltaksplasser vil bli avviklet innen 31.03.10. Avviklingen begrunnes med tildelte økonomiske rammer for 2010.
Vil statsråde sørge for at det ryddes opp i den usikkerheten som råder når det gjelder antall tiltaksplasser for 2010, og kan statsråden garantere for at Regjeringen vil opprettholde nivået på 78 200 tiltaksplasser for 2010, slik at Vekst Melhus AS unngår å måtte redusere på tiltaksnivået fra 01.04.10?

Begrunnelse

Vekstbedriften Vekst Melhus AS mottok brev av den 8. januar d.å., fra Nav Sør-Trøndelag. I nevnte brev ble det orientert om at bedriften ville få en reduksjon på 12 midlertidige plasser, og at disse ville bli avsluttet uten nærmere varsel per 31.03.10. Nav Sør-Trøndelag begrunner reduksjonen av tiltaksplassene med de tildelte økonomiske rammer for 2010.
Den 6. november 2009 mottok Stortinget brev fra daværende arbeidsminister, Rigmor Aasrud, der hun orienterte om feil i Prop. 1 S (2009-2010) Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I brevet fremkommer det at Regjeringen hadde gjort feil i kap. 634, post 76, og at kapitlet og posten hadde bitt budsjettert med 320 mill. kroner for lavt for å dekke forpliktelsene knyttet til tiltaksgjennomføringen i slutten av 2009, og at dette tilsvarte 3 200 færre plasser enn Regjeringen hadde foreslått i Prop. 1 S (2009-2010).
Det slås videre fast i nevnte brev fra statsråden at Regjeringen foreslår at det legges opp til å gjennomføre et nivå på 78 200 plasser 1. halvår 2010. Statsråden opplyser videre at Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av behovet for tiltaksplasser og en eventuell bevilgningsendring for 2010 i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett 2010.
Da Stortinget behandlet Prop. 1 S (2009-2010) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, påpekte statsråd Aasrud i debatten at feilen i budsjettet ikke vil få konsekvenser for Regjeringens forslag om et tiltaksnivå på gjennomsnittlig 78 200 plasser for 2010.
Med tanke på at Vekst Melhus AS har blitt meddelt at man får redusert antall tiltaksplasser fra og med 1. april 2010, er det stor grunn til å anta at det hersker en del usikkerhet knyttet til bevilgningen for 2010. Det vil derfor være helt avgjørende at statsråden presiserer ovenfor Nav at Regjeringen vil opprettholde nivået på 78 200 tiltaksplasser slik de selv har sagt i budsjettproposisjonen.
Undertegnede viser at til at det står om lag 36 000 i kø og venter på en tiltaksplass og at køen vokste med om lag 10 000 fra 2008 og igjennom 2009. For å lykkes i arbeidet med å få flere tilbake i arbeid og færre på trygd, vil det være helt avgjørende at man opprettholder de tiltaksplassene som ble foreslått i statsbudsjettet for 2010.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: De tiltaksplasser som det refereres til i spørsmålet knyttet til Vekst Melhus AS har sin spesielle bakgrunn i de midler NAV Sør-Trøndelag hadde til rådighet i 2009. Det var handlingsrom for å kjøpe flere tiltaksplasser i skjermet sektor, og det ble inngått avtaler for om lag 70 ekstra tiltaksplasser i åtte tiltaksbedrifter, hvorav Vekst Melhus AS var en av disse. Disse ekstraplassene ble tildelt under forutsetning av at plassene var av midlertidig varighet ut 2009, knyttet til de midler som da var tilgjengelig i fylket. Unntaket er Vekst Melhus AS der de midlertidige tiltaksplassene videreføres ut 1. halvår 2010.

Fylkesleddene i NAV vurderer kontinuerlig sammensetningen av tiltakene både med hensyn til hvilke tiltak som skal tilbys og med hensyn til geografisk fordeling av tiltaksplasser i forhold til brukernes behov. Dette kan gi som resultat at tiltaksplasser må flyttes på for å dekke NAVs behov for tjenester til brukerne, både internt i fylker og mellom fylker. Slike justeringer kan være basert på at det er forskjeller i fylkene knyttet til utviklingen av så vel ledige som personer med nedsatt arbeidsevne, sammenliknet med året før.

Det er NAV fylke som må vurdere de behov brukerne har og hvordan tilbudet av tiltak kan tilpasses behovene. NAV Sør-Trøndelag vil arbeide for at den samlede tildelte rammen for arbeidsrettede tiltak utnyttes på en god måte ut fra de behov NAVs brukere i fylket har.

I brev av 6.11.2009 til Stortinget redegjør Regjeringen for at det legges opp til å gjennomføre et nivå på 78 200 plasser i 1. halvår 2010. I tråd med dette er Arbeids- og velferdsetaten i tildelingsbrevet for 2010 tildelt midler som under visse forutsetninger om priser og tiltakssammensetning vil gi grunnlag for om lag 78 200 tiltaksplasser i 1. halvår 2010. Det er således ingen reduksjon i det antall plasser etaten bes gjennomføre i 1. halvår 2010. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 vil Arbeidsdepartementet komme tilbake med en ny vurdering av behovet for tiltaksplasser og en eventuell bevilgningsendring for 2010, jamfør brevet til Stortinget av 6.11.2009.

Jeg kan derfor ikke se at det nå skulle råde usikkerhet knyttet til hvilket tiltaksnivå etaten er bedt om å gjennomføre i 1. halvår 2010.