Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:571 (2009-2010)
Innlevert: 29.01.2010
Sendt: 29.01.2010
Besvart: 05.02.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er en utbredt oppfatning at inntekter fra utleie av egen bolig er skattefrie så lenge eier benytter halvparten av arealet til eget bruk. Skattemessig er det imidlertid halvparten av utleieverdien som gjelder og det kan være mange årsaker til at andel av utleieverdi er noe annet enn andel av areal.
Vil statsråden følge opp departementets løfter i pressemelding fra 29.01.2004 om at det er utleid andel av areal og ikke utleieverdi som skal gjelde?

Begrunnelse

Overskriften i pressemeldingen fra 2004 er "Enklere skatteregler ved utleie av egen bolig". I pressemeldingen argumenterer Finansdepartementet bl.a. med at

"bruk av areal vil innebære en klar likningsteknisk forenkling og at det skape bedre forutberegnelighet for skattyteren og ligningsmyndighetene".

Det er heller ikke en ubetydelig fordel at skattelovens regler på en slik måte enkelt blir samsvarende med den allmenne oppfatning i befolkningen og hos de som leier ut deler av sin bolig. I dag kan mange være i en situasjon der de bryter skatteloven selv om overholder det som er den allmenne oppfatning og leier ut under halvparten av arealet i boligen. Slik bør det ikke være, spesielt når en ser det i lys av pressemeldingen fra 2004.
Gjennomføringen av Finansdepartementets forenkling ble utsatt av ulike grunner. En av dem var at arealdefinisjonene for bygninger var under revisjon i 2004. Denne revisjonen er avsluttet og kom i ny utgave i 2007 (NS3940). Finansdepartementet har imidlertid ikke endret skatteloven og fortsatt er det utleieverdi og ikke areal som gjelder. Dette bør det nå ryddes opp i.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I pressemeldingen den 29. januar 2004 varslet Finansdepartementet utsending av et høringsnotat med forslag om å endre vilkårene for prosentligning av egen bolig. I høringsnotatet foreslo departementet at grensedragningen mellom prosentligning og direkte ligning skulle bygge på areal istedenfor utleieverdi. Forslaget gjaldt imidlertid ikke såkalte kombinerte bygg, slik at grensedragningen fortsatt skulle bygge på utleieverdi for bygninger med både bolig- og næringslokaler.

Høringsrunden ble avsluttet uten at forslaget ble fremmet for Stortinget. Bakgrunnen var blant annet at saken ble stilt i bero i påvente av utredningen fra det såkalte Boligtakstutvalget, som var oppnevnt av Barne- og familiedepartementet. I mellomtiden ble prosentligningsreglene opphevet, slik at fordelen ved bruk av egen bolig i dag er skattefri. Lovbestemmelsene som ble foreslått gjaldt prosentligning, og kan dermed ikke innføres uten å gjeninnføre prosentligningsreglene.

Arealbegrepene som meglere er pålagt å bruke ved annonsering av boligsalg er også revidert etter at høringsnotatet ble sendt ut. I høringsnotatet foreslo departementet at boligarealet (BOA) skulle avgjøre grensen mellom prosentligning og direkte ligning, og forutsatte at BOA ble videreført i de reviderte retningslinjene. Flere av høringsinstansene forutsatte også i sine høringsuttalelser at BOA ble videreført. Fra 1. januar 2008 ble imidlertid BOA erstattet av arealbegrepet P-ROM.

Dersom areal skal innføres som skille mellom skattefri bruk av egen bolig (fritaksligning) og direkte ligning, bør det først skje etter en ny vurdering i lys av endringene som har skjedd de siste årene, samt merknadene fra høringsinstansene. Skattedirektoratet uttalte i sin høringsuttalelse at areal i praksis brukes allerede i dag som en viktig hjelpestørrelse for å beregne utleieverdi. Dermed vil en eventuell omlegging fra utleieverdi til areal trolig bare ha betydning i få tilfeller. Jeg ser for tiden ikke noe stort behov for å prioritere å sette i gang en ny vurdering.