Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:586 (2009-2010)
Innlevert: 02.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 09.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Tall fra Helsetilsynet viser at det ble inndratt nær dobbelt så mange autorisasjoner og lisenser fra helsepersonell i fjor sammenlignet med 2008.
Advarsler og saker totalt økte også kraftig i samme periode.
Kan det derfor bes om statsrådens redegjørelse knyttet til hva denne utviklingen skyldes, sett i lys av eventuelt endrede kontrollrutiner eller andre årsaker til en slik dramatisk utvikling?

Begrunnelse

Tall fra Helsetilsynet viser at det ble inndratt nær dobbelt så mange autorisasjoner og lisenser fra helsepersonell i fjor sammenlignet med 2008.
Advarsler og saker totalt økte også kraftig i samme periode.
Det er, slik undertegnede ser det, viktig at man får en redegjørelse knyttet til årsakssammenheng i denne saken. Skyldes de dramatiske endringene i antall saker og inndragelser at kontrollrutinene er blitt bedre, eller er det andre årsaksforhold som ligger til grunn.
Imøtekommer statsrådens redegjørelse vedrørende denne problemstillingen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I 2009 mistet 99 helsepersonell autorisasjonen som helsepersonell, mot 63 i 2008. Som representanten Kjos påpeker er dette en betydelig økning. I tillegg er det også en økning av andre typer administrative reaksjoner gitt til helsepersonell.

Innledningsvis er det grunn til å minne om at det i Norge er mer enn 300 000 autoriserte helsepersonell, og at det derfor er påregnelig at antall tilbakekall av autorisasjoner kan variere med noen titalls saker fra år til år. Etter Statens helsetilsyns oppfatning er tallmaterialet uansett for lite til at det er mulig å trekke sikre slutninger med hensyn til hvorfor vi ser en slik økning i antall reaksjoner.

Hvis man likevel skal forsøke å tolke tallmaterialet, er det nødvendig først å se på hvor mange tilsynssaker som ble opprettet av Helsetilsynet i fylkene i 2009, sammenlignet med foregående år. I 2009 ble det opprettet 2 436 tilsynssaker, mot 2 220 i 2008, 2 193 i 2007 og 2 347 i 2006. Antall opprettede tilsynssaker er med andre ord ganske stabilt, selv om det har vært en liten økning. Den store økningen i antall reaksjoner kan derfor i liten grad forklares med at antall tilsynssaker har økt totalt sett.

Antall saker som ble avsluttet i Statens helsetilsyn steg betydelig fra 2008 til 2009. I 2009 ble det avsluttet 301 saker, mot 224 i 2008. I 2007 og 2006 ble det avsluttet henholdsvis 271 og 252 saker. At antall saker i 2008 ble noe lavere enn de andre årene, var som beregnet ut fra interne prioriteringer dette året, bl.a. økt fokus på arbeid med interne styringssystemer, revidering av saksbehandlingsveiledere for Helsetilsynet i fylkene osv. At antall avsluttede saker i 2009 var noe høyere enn de andre årene, må derfor til dels ses på som et resultat av at antallet avsluttede saker i 2008 var noe lavt – dvs. at man i 2009 både har avsluttet saker som kunne vært avsluttet i 2008, og at frigjort saksbehandlerkapasitet er satt inn i behandlingen av slike saker. Trenden er at antall avsluttede saker i Statens helsetilsyn har vært svakt økende de siste årene.

Når vi nå ser en stor økning i antall tilbakekall av autorisasjoner, er dette en indikasjon på at Helsetilsynet i fylkene mottar og oversender flere alvorlige tilsynssaker til Statens helsetilsyn.

Som tidligere år er helsepersonells rusmisbruk den hyppigste årsak til tilbakekall av autorisasjoner. I et flertall av disse sakene er det arbeidsgiver som har varslet tilsynsmyndighetene. Det er derfor grunn til å tro at Statens helsetilsyns mangeårige fokus på denne problematikken nå har effekt, bl.a. ved at flere arbeidsgivere melder fra om helsepersonell som ikke er i stand til å utøve forsvarlig virksomhet. Det er derfor ikke usannsynlig at vi vil se en økning av slike saker i årene som kommer.

Det er ikke grunnlag for å hevde at endrede kontrollrutiner har ført til flere saker. Hensikten med å fokusere på styringssystemer og saksbehandlingsveiledere har imidlertid vært å effektivisere behandlingen av tilsynssaker.