Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:590 (2009-2010)
Innlevert: 02.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Langtidsfraværet og antall som går på uføretrygd i Norge er høyt. Ved Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) har man arbeidet lenge for å få syke og uføre tilbake til arbeidslivet, noe som har vært vellykket. I 2008 klarte VHSS å få 60 pst. av de som fikk et tilbud der, tilbake til arbeide. Dessverre har nå Nav valgt å stanse inntaket av nye brukere.
Vil statsråden sørge for at VHSS fortsatt kan arbeide med å sende flere sykemeldte og uføre tilbake til arbeide?

Begrunnelse

Nav har varslet om at de ikke vil bruke de 22 plassene som tidligere var avtalt. Dette selv om VHSS kan vise til gode resultater, ved at 60 pst. av brukerne kommer seg tilbake til arbeidslivet. Det er et uttalt ønske både fra regjeringen, og opposisjonen på Stortinget at de ønsker sykefraværet og antall uføre skal reduseres. Det er da uforståelig at Nav velger å kutte i de beste tiltakene i en institusjon som i tillegg kan vise til gode resultater. Nav henviser i Saltenposten den 28. januar til at tiltaket blir for dyrt. En av de virkelig store, og kraftig voksende utgiftspostene i Statsbudsjettet er kostnadene for langtidssykemeldinger, og at antall uføre øker. VHSS har vist at de er i stand til å få ned begge disse kostnadene.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Både Arbeids- og velferdsetaten og Helse Nord RHF har avtaler med Valnesfjord Helsesportssenter.

Ifølge opplysninger fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helse Nord RHF en avtale med Valnesfjord Helsesportssenter på 4 mill. kroner innenfor ordningen raskere tilbake. Denne avtalen dekker flere tilbud, herunder tilbud om kortvarige opphold for funksjonsvurdering, og tilbud om opphold på 3-4 uker. Totalt anslått tilbud for året er anslått til ca. 100 pasienter.

I tillegg til avtalen innenfor raskere tilbake har Helse Nord RHF avtale med Valnesfjord Helsesportssenter om arbeidsrettet rehabilitering innenfor den ordinære driftsavtalen. Dette dreier seg om et tilbud tilsvarende 140 pasienter for året.

Avtalene som Helse Nord RHF har inngått med Valnesfjord Helsesportssenter gjelder for både 2009 og 2010. Både den ordinære driftsavtalen og avtalen om raskere tilbake går ut 31.desember 2010. Det er følgelig ikke endringer fra 2009 til 2010.

Når det gjelder Valnesfjord Helsesportssenters avtale med NAV, har Arbeidsdepartementet innhentet informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Drift og utvikling (NDU) har inngått avtale med Valnesfjord Helsesportsenter om arbeidsrettet rehabilitering - døgntjenesten, med en kapasitet på inntil 22 plasser. Direktoratet opplyser at tildelt økonomisk ramme til NAV Nordland under ordningen raskere tilbake for sykmeldte (kap. 605 post 70), er om lag 10 pst. lavere i 2010 enn i 2009. Videre opplyses det at Valnesfjord Helsesportssenter har den høyeste prisen av samtlige leverandører for arbeidsrettet døgntilbud.

NAV Nordland har ikke stoppet inntak av brukere til Valnesfjord Helsesportssenter, men følger føringer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om at arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud alltid skal vurderes først av de to variantene av arbeidsrettet rehabilitering, og at døgntilbudet bare skal brukes når det

a) ikke finnes egnet dagtilbud innen arbeidsrettet rehabilitering lokalt,

b)der man vurderer at en miljøforandring er av vesentlig betydning for den enkeltes rehabilitering og/eller

c) der deltaker har mer kompliserte eller tyngre helseplager.

Det er NAV som avgjør om dag- eller døgntilbud skal benyttes. Dette gjøres i samråd med bruker og eventuelt etter innspill fra lege.

Arbeids- og velferdsetaten har gjennom anbudskonkurranser inngått avtaler med et stort antall leverandører innen arbeidsrettet rehabilitering over hele landet, inkludert dag- og døgnbaserte tilbud. Etaten har opplyst at den disponible økonomiske rammen for ordningen raskere tilbake i NAV var ekstraordinær høy i 2009 med et nivå som var om lag 22 pst. høyere enn tildelt beløp i statsbudsjettet for 2010 og 79 pst. høyere enn tildelt ramme for 2008. Det høyere aktivitetsnivået i 2009 har sammenheng med at det tok tid for NAV å etablere ordningen i 2007, noe som førte til at betydelige midler ble overført til 2008 og videre til 2009. I løpet av 2009 trappet NAV opp aktiviteten i tilbudene, slik at midlene ble utnyttet. Dette førte til at en måtte tilpasse seg en betydelig lavere disponibel ramme i 2010 sammenlignet med 2009. Budsjettet for 2010 (før overførte midler fra tidligere år) innebærer en økning nominelt i tildelte midler fra 216,5 mill. kroner i 2009 til 220,9 mill. kroner i 2010, dvs. på om lag samme nivå reelt sett.

Jeg har forståelse for at denne situasjonen med mindre midler i 2010 enn i 2009 er utfordrende for både leverandører, NAV og brukere som har behov for slike tilbud. Departementet følger opp tiltaksbruken generelt overfor Arbeids- og velferdsdirektoratet. I tillegg ser departementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet på hva som kan gjøres innenfor de eksisterende rammer, inkludert muligheten for å omfordele midler innenfor ordningen.

Regjeringen er opptatt av å videreutvikle tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering og styrke kunnskapene om hva som virker på dette feltet. I budsjettet for 2010 er det avsatt midler til metodeutviklingsforsøk innen arbeidsrettet rehabilitering som evalueres. Ordningen raskere tilbake og arbeidsrettet rehabilitering vil vi vurdere i sammenheng med den pågående gjennomgang av IA-avtalen og effektevaluering fra Samfunns og næringslivsforskning AS.