Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:601 (2009-2010)
Innlevert: 03.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 09.02.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): I svar på skriftlig spørsmål nr. 542 skriver utenriksministeren at økningen av det totale sivile bidraget til Afghanistan fra 2008 fra 500 til 750 mill. kr. muliggjør nye prioriteringer og innsatsområder.
Kan det bes om en detaljert oversikt over bruken av de 250 mill. kr. årlig fra budsjettåret 2008 fram til i dag?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Økningen på 250 millioner kroner i den samlede sivile innsatsen til Afghanistan i 2008 innebar et årlig samlet bistandsengasjement på 750 millioner kroner. Den sivile innsatsen fordeles på ulike programmer i nær kontakt med afghanske myndigheter, FN, Verdensbanken, andre givere og frivillige organisasjoner.

Økningen i sivil bistand til Afghanistan har gjort at vi nå er bedre i stand til å møte afghanske behov og at vi har større tyngde og gjennomslagskraft i dialogen med andre givere, FN og Verdensbanken.

De 250 millioner kronene som har kommet i tillegg siden 2008 har ikke blitt brukt på siden av den allerede eksisterende bistandsporteføljen, men den satte oss i stand til å besvare afghaniske myndigheters anmodning om økt innsats på sivil sikkerhetssektor. Videre ble økningen benyttet til å styrke de øvrige finansielle rammene for våre tre hovedinnsatsområder: i) styresett, ii) landsbygdutvikling og iii) utdanning, - i tillegg til mer kortsiktig og humanitær innsats. Bruken av de ekstra 250 millioner kronene går da inn i totalforbruket på 750 millioner kroner. Den oversikten jeg gir her er derfor på dette totalforbruket.

For å sikre best mulig bruk av norske ressurser, i henhold til afghanske prioriteringer, ser vi nå på innretningen av bistanden. Jeg vil i dag 9. februar gi en redegjørelse for Stortinget om Norges sivile og militære innsats i Afghanistan. Jeg vil der forklare rammebetingelsene i Afghanistan og veien videre for den norske innsatsen.

Vedlagt følger NORADs offisielle statistikk over Norges totale bistand til Afghanistan for 2008 fordelt på DAC-sektor, avtalepartner og tittel. Tilsvarende statistikk for 2009 vil først foreligge i mars/april. Nedenfor gis derfor en foreløpig oversikt over fordelingen i 2009, fordelt på hovedinnsatsområder og mottaker.

1. Styresett: ca. 51 %

Styresett ”generelt” (35 %, eller NOK 261,4 mill) består av kjernestøtten til Verdensbankfondet Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) på NOK 120 millioner, samt NOK 15 millioner til det nasjonale justisprogrammet, som også inngår i ARTF. I tillegg bidro Norge med NOK 40 millioner til gjennomføring av president- og provinsvalget, NOK 20 millioner til kvinners rettigheter, 8 millioner til Olje for Utvikling og 18,4 millioner til kapasitetsbygging av offentlig sektor. De resterende NOK 40 millioner ble fordelt på mindre tiltak for menneskerettigheter og ytringsfrihet, sivilt samfunn/advocacy, anti-korrupsjon, forsoning, kultur og forskning.

Sikkerhetssektor-andelen (16 %, eller NOK 115 millioner) består av NOK 60,6 millioner til Law and Order Trust Fund Afghanistan (LOTFA), NOK 38 millioner til norske politi/fengselsrådgivere, NOK 10,5 millioner til oppløsning av ulovlige væpnede grupper gjennom DIAG-programmet og NOK 6 millioner til fengselsprosjektet i Meymaneh som implementeres av den frivillige organisasjonen ACTED.

2. Landsbygdutviking: ca. 23 %

NOK 174,6 millioner ble totalt benyttet til landsbygdutvikling i 2009. Midlene ble fordelt via følgende kanaler: National Solidarity program (NSP) mottok NOK 30 millioner gjennom ARTF og det nasjonale programmet National Area Based Development Programme mottok NOK 15 millioner. NOK 40,7 millioner ble kanalisert til ACTED for tiltak i Faryab, mens resten ble fordelt til Kirkens Nødhjelps programmer (NOK 30,4 millioner), Aga Khan Foundation (NOK 21 millioner), DACAAR (NOK 14,6 millioner i Faryab), FAO (NOK 11 millioner), Afghanistankomiteen (NOK 8,6 millioner) og UNODC (NOK 3,2 millioner).

3. Utdanning: ca. 11 %

Norge ga i 2009 totalt NOK 81 millioner til utdanningssektoren i Afghanistan. Hovedandelen, som utgjør NOK 53 millioner, ble benyttet til grunnutdanning gjennom det nasjonale utdanningsprogrammet EQUIP og NOK 3 millioner ble benyttet til pensumutvikling i UNESCOs regi. Norsk innsats for høyere utdanning bestod i 2009 av NOK 25 millioner, tilsvarende 4 % av total sivil innsats, i form av støtte til National Institute for Management and Administration (NIMA).

4. Humanitær bistand: ca. 15 %

Norge brukte i 2009 totalt NOK 127 millioner på tradisjonelle humanitære tiltak til prioriteringsområdene flyktninger, humanitær nedrustning, helse (lokal nødhjelpsrespons gjennom Røde Kors). FNs humanitære appell var styringsdokumentet for støtten. NOK 40 millioner av midlene ble kanalisert til Norges Røde Kors’ arbeid for å styrke afghansk nasjonal og lokal organisasjonsutvikling, førstehjelp/nødhjelpsrespons og støtte til mineofre. På anbefaling av OCHA, støttet Norge vinterforberedelser og forebygging av H1N1.

Vedlegg til svar:

NORADs offisielle statistikk over Norges totale bistand til Afghanistan for 2008 fordelt på DAC-sektor, avtalepartner og tittel.

Lenke:

http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Hum/norad_statistikk.pdf