Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:609 (2009-2010)
Innlevert: 03.02.2010
Sendt: 04.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Ved mange anmeldelser for vold gir Politiet ingen informasjon til offeret om det offentliges tilbud til voldsofre som f.eks. fri rettshjelp og voldsoffererstatning. I andre land får offeret denne informasjonen automatisk ved anmeldelsen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Politiet har rutiner som gjør at voldsofre får den informasjon og bistand som de har krav på og slik at de raskt kan få hjelp til å komme videre i livet i en vanskelig tid?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Kriminalitetsofrenes stilling er betraktelig styrket de senere år og ofre for ulike former for vold, har blitt gjenstand for økt oppmerksomhet innad i politiet.

Med virkning fra 1. juli 2008 ble det blant annet foretatt endringer i straffeprosessloven hvor fornærmedes rettigheter ble styrket. I forlengelsen av denne lovendringen er påtaleinstruksen endret med virkning fra 1. november 2009. Endringene i påtaleinstruksen medfører at fornærmede og etterlatte har fått presisert sine rettigheter med hensyn til krav på informasjon underveis i saken. Dersom vedkommende er utsatt for en straffbar handling hvor det oppnevnes bistandsadvokat, skal politiet i tillegg oppnevne en egen kontaktperson for vedkommende. Dette vil gjelde ofre for seksualforbrytelser, gjentatt eller grov vold i nære relasjoner, menneskehandel, overtredelse av kontaktforbud/besøksforbud, kjønnslemlestelse, i saker hvor det er grunn til å tro at vedkommende får betydelig skade på legeme eller helbred eller dersom det foreligger særlige forhold.

Høsten 2009 utarbeidet Politidirektoratet og Riksadvokaten en brosjyre kalt ”Fornærmedes og etterlattes rettigheter”. Denne brosjyren er tilgjengelig for publikum i alle landets politidistrikt og gir en oversikt over de viktigste rettigheter kriminalitetsofre har krav på. Brosjyren gir også grunnleggende informasjon og kontaktnummer for øvrige aktører som ivaretar rettigheter til et kriminalitetsoffer, slik som støttetelefonen for kriminalitetsofre, Kontoret for voldsoffererstatning, politiet hjemmeside, domstolene og Justisdepartementet.

På politiets hjemmeside vil man også kunne finne en mer omfattende oversikt over ulike rettigheter til kriminalitetsofre, med linker til øvrige aktører. I tillegg har Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Krisesentersekretariatet utarbeidet en brosjyre med navnet ”Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge”. Denne brosjyren er oversatt til en rekke språk og kan lastes ned fra blant annet politiets hjemmeside.

Jeg er av den oppfatning at både det skriftlige materialet som er utarbeidet, og den oppmerksomhet politiet nå har på ivaretakelse av voldsofre, vil sikre at den enkelte får den informasjon som er nødvendig. Jeg vil imidlertid følge utviklingen nøye, for å sikre at voldsofre ivaretas på en god måte.