Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:614 (2009-2010)
Innlevert: 04.02.2010
Sendt: 04.02.2010
Besvart: 18.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): FrP har tidligere fremmet forslag om å utarbeide en nasjonal vindkraftplan. Forslaget har blitt avvist i Stortinget med henvisning til at fylkene skal gjøre den jobben. Rogaland er et av svært få fylker som har laget en slik plan, og de opplever at nær sagt alle av NVEs tildeling av vindkraftkonsesjoner i desember 2009 brøt med fylkets "nei" områder.
Hvilken hensikt har en fylkesvis vindkraftplan når NVE ikke trenger å respektere den, og vil statsråden ta initiativ til å utarbeide en nasjonal vindkraftplan?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Som representanten er kjent med har Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet gjennom retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg oppfordret fylkene til å utarbeide regionale planer for vindkraft og også gitt anbefalinger om hvordan slike planer bør innrettes. Formålet med regionale vindkraftplaner er å styrke grunnlaget for en helhetlig vurdering av søknader om konsesjon for vindkraftanlegg. Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland - ytre del ble med enkelte merknader godkjent av MD i samråd med OED i januar 2009. Dette var den første regionale planen for vindkraft, og senere er ytterligere to planer vedtatt i fylkestingene hhv Nordland og Sør-Trøndelag. Sistnevnte ble godkjent av MD i samråd med OED tidligere denne uken. I tillegg arbeider flere andre fylker med slike planer.

NVE har nylig fattet vedtak i flere konsesjonssaker i Rogaland. Disse sakene er påklaget og vil bli oversendt departementet, etter saksforberedelse hos NVE. Av hensyn til etterfølgende klagebehandling vil jeg derfor i mitt svar kun omtale forholdet mellom regionale vindkraftplaner og konsesjonsbehandlingen på generelt grunnlag.

I henhold til retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg, bør søknader som er lokalisert i områder som i planen er vurdert å være spesielt konfliktfylte, normalt ikke imøtekommes. Søknader lokalisert til områder som ut fra foreliggende kunnskap og regionale prioriteringer vurderes å ha akseptabelt konfliktpotensial, har et godt utgangspunkt for å bli i møtekommet. I konsesjonsbehandlingen av konkrete prosjekter må det imidlertid alltid foretas ytterligere avklaringer, og en konkret vurdering av fordeler og ulemper knyttet til det enkelte prosjekt, herunder mulighetene for avbøtende tiltak. Konsesjonssystemet er et sentralt virkemiddel for å oppnå nasjonale energipolitiske mål. Dette innebærer at konsesjons-myndigheten også må vektlegge andre forhold enn de hensyn som i planene er vektlagt ut fra regionale vurderinger og prioriteringer. Videre er konsesjonsbehandlingen basert på mer detaljert og utfyllende kunnskap innhentet gjennom konsekvensutredninger og høringer av konkrete prosjekter, herunder konsekvensene av eventuell nett-forsterkning og hensynet til lokale synspunkter. I konsesjonsbehandlingen blir søknader om vindkraft- og nettutbygging vurdert samlet. Disse forholdene innebærer at konsesjonssøknader for prosjekter som ligger innenfor et område som i den regionale planen er vurdert til å ha akseptabelt konfliktpotensial kan bli avslått, og at det kan bli gitt konsesjon til prosjekter som ligger i områder som i planen er kategorisert som konfliktfylte.

Godkjent regional plan med merknader skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og er retningsgivende for kommunal og statlig planlegging i fylket. Planen og godkjenningsbrevet har inngått i beslutningsgrunnlaget til Norges vassdrags- og energidirektorat i deres konsesjonsbehandling av enkeltprosjekter lokalisert innenfor planområdet. Jeg ber imidlertid om forståelse for at jeg på nåværende tidspunkt ikke kan gå nærmere inn på forholdet mellom de enkelte prosjektene og vindkraftplanen i Rogaland.

Når det gjelder representantens spørsmål om en nasjonal vindkraftplan viser jeg til mine tidligere redegjørelser om dette temaet og den begrunnelse som ble gitt for at verken jeg eller Stortingsflertallet støttet dette. Jeg mener at kombinasjonen av regionale planer, tematiske konfliktvurderinger og regionvis koordinert konsesjons-behandling gir et godt beslutningsgrunnlag for konsesjonsmyndighetene og ønsker ikke å ta initiativ til i tillegg å utarbeide en nasjonal vindkraftplan.