Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:618 (2009-2010)
Innlevert: 04.02.2010
Sendt: 05.02.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 12.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Bondebladet av 4. februar 2010 kan vi lese om en mann som får 3000 kroner i bot for hver dag han lafter sitt eget tømmer på låven. Undertegnede er av den oppfatning at landbruket trenger flere bein å stå på. Dette må da være en fornuftig måte å kombinere vanlig gårdsdrift med en annen type næring, slik at det blir et årsverk ut av det.
Hva vil statsråden bidra med for at et stivbent regelverk blir fjernet slik at landbruket får utvikle seg på en positiv og naturlig måte?

Begrunnelse

Artikkelen i Bondebladet av 4. februar 2010, side 9.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I de områdene som er angitt som landbruks-, natur- og friluftsområder i kommuneplanens arealdel, er tiltak i landbruket tillatt. Tiltak som ikke er å anse som landbruk kan ikke gjennomføres uten dispensasjon eller ny plan.

Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet samarbeidet for noen år siden om prosjektet Landbruk Pluss. Det ble da gitt ut en veileder om hvordan plan- og bygningsloven kan brukes for å tilrettelegge for landbrukstilknyttet næringsvirksomhet. Den nye plan- og bygningsloven viderefører landbruksbegrepet i denne veilederen. Etter min mening gir loven et godt grunnlag for å ivareta behovet for utvikling i landbruket, og hensynet til andre interesser.

Den konkrete saken har vært behandlet både av Modum kommune og Fylkesmannen i Buskerud flere ganger. Spørsmålet om dispensasjon for tiltaket, og spørsmålet om oppfølgingen av den pågående virksomheten, behandles nå av kommunen. Det er fylkesmannen som skal avgjøre eventuelle klager på vedtaket. Saken er ikke behandlet av Miljøverndepartementet, og jeg finner det ikke riktig å kommentere en sak som nå er under lokal behandling.