Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:621 (2009-2010)
Innlevert: 04.02.2010
Sendt: 05.02.2010
Besvart: 12.02.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): På pressekonferansen 8. februar om "Marokkosaken," uttalte forsvarsministeren at det eksisterte et uformelt privat nettverk med henvisning til Forsvaret, som underforstått opererer utenfor Forsvarets kontroll eller ordre.
Sitter statsråden med håndfaste bevis på at et slik nettverk eksisterer og tilsvarende eksempler på at personell tilknyttet Forsvaret har opptråd slik som statsråden beskrev?

Begrunnelse

Under pressekonferansen som Forsvarsministeren avholdt sammen med Utenriksministeren ble det gitt uttrykk for at statsråden vil ta initiativ til å rydde opp i ukultur og subkultur i Forsvaret. Slike uttalelser som Forsvarsministeren avga rammer selvfølgelig hele Forsvaret som institusjon. Derfor haster det naturlig nok med å få avdekket eventuelle slike ukulturer, dersom Forsvarsministeren kan belegge sine påstander med eksempler og dokumentasjon. Det er naturligvis svært skadelig for Forsvarets omdømme og tillit og ha hengende slike påstander på seg.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 5. februar 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen i forbindelse med mine uttalelser på pressekonferansen i ”Marokko-saken” 1. februar.

Forsvaret har gitt Forsvarsdepartementet en gradert orientering om sitt situasjonsbilde og vurderinger i saken. Denne redegjørelsen indikerer at den private aksjonen i denne saken berørte flere personer med felles fortid i Politiet og Forsvaret. Min vurdering av denne informasjonen er at dette kan gi inntrykk av et uformelt kolleganettverk.

Det har ikke fremkommet opplysninger som indikerer at denne aksjonen var klarert av noen myndighetsinstans. I forsvarssjefens redegjørelse fremgår det at ingen i Forsvarets ledelse var kjent med planlegging eller gjennomføring av den private aksjonen før den ble kjent i media sommeren 2009. Det er viktig å understreke at det er grunnleggende i en militær organisasjon at alle oppdrag gis gjennom den militære kommandolinjen, og at ingen andre myndigheter eller virksomheter kan gi noen form for oppdrag til militært ansatte. Departementet er informert om at tidligere forsvarssjef 13. august 2009 sendte ut et brev til Forsvarets spesialavdelinger hvor han på generelt grunnlag presiserte hvilke holdninger og hvilken etikk som forventes av ansatte i spesialstyrkene og etterretningstjenesten.

Alle arbeidstakere har en generell forpliktelse til lojalt å ivareta arbeidsgivers interesser, både på jobb og i fritiden. Sammenhengen mellom soldatenes profesjonalitet og samfunnets tillit til Forsvaret gjør at det stilles strenge krav til lojalitetsplikt hos forsvarspersonell. De kan derfor ikke ta bierverv eller oppdrag som gjør at de kan komme i lojalitetskonflikt med Forsvaret eller at dette skader Forsvarets anseelse. Det er derfor uakseptabelt at personell med ansettelsesforhold til Forsvaret deltar i slike aksjoner.

For å klargjøre reglene ytterligere mener jeg at det er behov for å utrede behovet for å lovfeste lojalitetsplikten for forsvarsansatte nærmere. Vi vil se nærmere på reglene om å ta oppdrag og bierverv på utsiden av Forsvaret. Både lønnet og ulønnet. På kortere sikt vil det også bli klargjort i Forsvarets regelverk hvilke regler som gjelder på dette området.

På mer generelt grunnlag er det grunn til å vurdere å forby nordmenn å delta i leiesoldatlignende virksomhet i utlandet, som også vil gjelde personer som har sluttet i Forsvaret. Forsvarsdepartementet vil ta initiativ til at dette utredes nærmere.

Dette handler imidlertid ikke bare om regelverk. Det handler også om profesjonalitet, rolleforståelse og holdninger. Forsvarsdepartementet har i lengre tid hatt fokus på holdninger, etikk og ledelse. Denne saken viser viktigheten av at dette fokuset opprettholdes.