Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:637 (2009-2010)
Innlevert: 09.02.2010
Sendt: 09.02.2010
Besvart: 17.02.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Norwegian Drilling Academy AS er Norges største privateide utdanningsinstitusjon for personell til boreindustrien. Skolen har tidligere fått mva-refusjon, men for et par år siden stoppet tilbakebetalingene fra Skatt Vest. Det blir opplyst at praksisen er ulik i ulike deler av landet. I tillegg påstås det at Skatt Vest ikke gir elever fradragsrett fordi skolen ikke er videreutdanning etter vdg. skole, mens skolen ikke får mva-refusjon fordi den er det.
Vil finansministeren bidra til en snarlig avklaring?

Begrunnelse

Norwegian Drilling Academy AS (Nortrain) er Norges største privateide utdanningsinstitusjon for personell til boreindustrien, og som også driver grunnleggende opplæring av borepersonell i India og Ghana.
Her i Norge drives bl.a. en NOKUT-godkjent fagskole innenfor boreteknologi. Skolen er lagt opp slik at borepersonell som er i fullt arbeid offshore går på skole i to av de fire friukene, og blir undervist i ett fag de to ukene med påfølgende eksamen, såkalt modulbasert undervisning. Elevene betaler semesteravgift. Fagskolen er en myndighetspålagt utdanning for mange stillinger innen boring og brønnservice som oljenæringen er avhengig av.
Utdanningsinstitusjonen har alltid fått refundert momsen, men for et par år siden stoppet plutselig tilbakebetalingene fra Skatt Vest. De fikk da etter hvert vite at Skatt Vest hadde tatt retten til momsrefusjon opp til ny vurdering, og i mellomtiden hadde de bare stoppet tilbakebetalingen uten å opplyse skolen om det.
Etter enda ett års saksbehandling, kom endelig svaret: Fagskolen er videreutdanning etter videregående skole, og derfor ikke berettiget til momsrefusjon, i følge Skatt Vest.
Samtidig sier Skatt Vest at skolens elever ikke kan få trekke fra utgiftene til utdanningen på skatten, fordi fagskolen ikke er videreutdanning etter videregående skole, men grunnutdanning.
Dette virker jo selvmotsigende.
Samtidig opplyser Norwegian Drilling Academy AS at Bergen Maritime Skole, som driver akkurat den samme utdanningen, med akkurat samme opplegg, er berettiget til full momsrefusjon.
I mellomtiden har skolen måttet heve semesteravgiften for å kunne dekke inn momsen.
Dette er et privat tilbud som oljeindustrien trenger og offentlige tilbud kan ikke dekke dette.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Saken gjelder private virksomheters rett til kompensasjon av merverdiavgift i henhold til den generelle kompensasjonsordningen for kommunesektoren. Skatt vest har ved vedtak 8. juli 2009 avslått kompensasjon for Norwegian Drilling Academy AS for perioden 4. termin 2008 til 2. termin 2009 med til sammen kr 2 419 949.

Den generelle merverdiavgiftskompensasjonsordningen er hjemlet i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven). Kompensasjonsordningen gjelder i første rekke for kommuner og fylkeskommuner. For i noen grad å motvirke nye konkurransevridninger som kan oppstå mellom kommunale og private og ideelle virksomheter som yter tjenester som ikke er merverdiavgiftspliktige, er også private og ideelle virksomheter som produserer helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt ved lov å utføre, omfattet av kompensasjonsordningen.

Med ”tjenester som kommunen eller fylkeskommunen ved lov er pålagt å utføre” menes oppgaver som kommunal sektor er pålagt å utøve eller tilby, enten i medhold av formell lov eller forskrift med hjemmel i formell lov. Av forarbeidene til kompensasjonsloven, Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer) kap. 20, framgår det at en generell kompensasjonsordning som omfattet alle private virksomheter som utfører lovpålagte oppgaver, ville bli meget omfattende. Departementet anså det derfor nødvendig, ut fra hensynet til finansiering og administrasjon av ordningen samt usikkerhet knyttet til omfanget av de nye konkurransevridningene, å begrense hvilke private virksomheter som skulle gis kompensasjon.

De lovpålagte oppgavene for kommunene på undervisningsområdet følger av lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Det følger av dette regelverket at den private virksomheten må tilby enten grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp eller videregående opplæring for å være berettiget til kompensasjon.

Skatt Vests begrunnelse for avslag på kompensasjon for Norwegian Drilling Academy er at undervisningsvirksomheten ikke er å regne som grunnskole- eller videregående opplæring, men derimot som fagskole som reguleres av lov om fagskoleutdanning av 20. juni 2003 nr. 56 (fagskoleloven). Vedtaket fra Skatt Vest er påklaget til Skattedirektoratet.

Når det gjelder Bergen Maritime skole, gjelder de samme vilkårene for retten til kompensasjon. Skatt Vest har opplyst at de per d.d. ikke har foretatt noen vurdering eller kontroll av om denne skolen er kompensasjonsberettiget i henhold til kompensasjonsloven.

Den skattemessige behandling av utgifter til utdanning er regulert flere steder i skattelovgivningen. For det første er det de alminnelige reglene om fradrag for utgifter som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 6-1. I tillegg er det noen mer spesielle regler om beskatning av arbeidsgivers tilskudd til ansattes utdanning, som jeg ikke kommer nærmere inn på her.

Når det gjelder fradragsrett, skilles det mellom grunnutdanning, som leder fram til en bestemt grad/kompetanse (grunnutdanning), og vedlikehold av en grad/kompetanse som man allerede har. Det er i utgangspunktet bare vedlikehold av en eksisterende grad/kompetanse som utnyttes i nåværende stilling, som gir fradragsrett. Dette skyldes at grunnutdanning ikke anses å ha tilstrekkelig nær tilknytning til en aktuell inntekt.

Spørsmålet om en utdanning vil kunne være fradragsberettiget eller ikke vil ofte være klart allerede ut fra hvilken utdanning det gjelder. Eksempelvis vil langvarig og omfattende utdanning til veterinær, lege, ingeniør mv. i utgangspunktet anses som grunnutdanning, og derved ikke være fradragsberettiget. I andre tilfeller vil det være mer usikkert om utdanningen er grunnutdanning som gir helt ny kompetanse, eller om det er (fradragsberettiget) vedlikehold av en allerede oppnådd grad/kompetanse som utnyttes i den stillingen man har. Dette vil også i noen grad kunne avhenge av de faktiske omstendigheter i saken.

Jeg kan derfor ikke på generelt grunnlag si noe om utgifter til utdanning ved Norwegian Drilling Company AS er fradragsberettiget eller ikke. Grensedragningen mellom fradragsberettiget vedlikehold mv. av utdanning og ikke-fradragsberettiget grunnutdanning er imidlertid utførlig omtalt i Lignings-ABC. Jeg legger derfor til grunn at både skattyter og skattemyndighetene ved hjelp av disse retningslinjene i konkrete tilfeller normalt vil kunne finne svar på om en utdanning er fradragsberettiget eller ikke.