Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:641 (2009-2010)
Innlevert: 10.02.2010
Sendt: 11.02.2010
Besvart: 19.02.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Etter at staten la ned sin egen gruvedrift på Søve i Telemark, etterlot den seg en mengde radioaktivt slagg som må fjernes, ikke minst av hensyn til folks helserisiko. NGI har pekt på ulike løsninger med ulike kostnadsoverslag. Fra faglig hold har det nå kommet innspill på hvordan dette slagget kan fjernes til en betydelig lavere kostnad en først antatt.
Med utgangspunkt i prinsippet om at forurenser betaler, syntes statsråden at f.eks. 20 mill. kroner er høy pris å betale for folks helsesikkerhet?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Søve Gruver i Telemark ble eid av statsaksjeselskapet A/S Norsk Bergverk. Driften ble lagt ned i 1965, og selskapet avviklet i 1975. Anlegg og eiendommer ble ved en avtale i 1970 solgt til Telemark fylkeskommune. Eiendommene ble overdratt i den stand de befant seg, med rettigheter og forpliktelser slik som de hadde tilhørt selger. Slagget som lå igjen etter virksomheten ble dekket til med kalkslam etter pålegg fra det daværende Statens institutt for strålehygiene. Det er altså kjent at det finnes slagg og masser etter virksomheten til A/S Norsk Bergverk som har høyere innhold av naturlig forekommende radioaktive stoffer enn berggrunnen rundt.

Statens strålevern tok høsten 2004 opp behovet for at det gjennomføres nye undersøkelser med sikte på å vurdere eventuelle tiltak. Strålevernet ba i denne sammenheng om at Nærings- og handelsdepartementet bidro til avklaring av ansvarsforholdene, slik at man kunne komme videre med undersøkelser og eventuelle tiltak for varig sikring av avfallet. Staten v/Nærings- og handelsdepartementet har fastholdt at staten ikke er ansvarlig for å forestå undersøkelser og eventuelle tiltak for å sikre disse avfallshaugene.

Regjeringen fremsatte imidlertid ved brev av 6.10.2008, med forbehold om Stortingets samtykke, tilbud til fylkeskommunen om å dekke inntil 50 pst. av opprydningskostnadene, nettopp fordi vi er opptatt av at lokalbefolkningen ikke skal utsettes for unødig helserisiko. Forutsetningen var at Telemark fylkeskommune aksepterer ansvaret for opprydningen. Fylkeskommunen har avslått tilbudet.

På vårparten 2009 startet Nærings- og handelsdepartementet forberedelsene til å utlyse et kartleggingsoppdrag som skulle gi oversikt over mulige tiltaksløsninger. Rapporten fra Norges Geotekniske Institutt forelå før jul 2009. Nærings- og handelsdepartementet har etter at rapporten ble fremlagt hatt dialog med Statens strålevern om hvilke tiltak som kan være aktuelle.

Jeg ser det ikke som hensiktsmessig å kommentere detaljer knyttet til konkrete forslag til løsninger og mulige kostnader nå. Jeg er opptatt av å få til en minnelig løsning med Telemark fylkeskommune.