Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:667 (2009-2010)
Innlevert: 15.02.2010
Sendt: 15.02.2010
Besvart: 18.02.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I mitt spørsmål til ministeren dokument 15:431 spurte jeg om svar hvor det var blitt av 1,6 millioner som var bevilget til Norges Brannskole. Ministeren svarer at det ikke er riktig at midlene ble bevilget og stilt til rådighet til Norges Brannskole. I tiltakspakken fra Regjeringen til Nordland er Norges Brannskole er det øremerket 1,6 millioner. Det ble også satt kriterier til at pengene skulle gå til nye prosjekt.
Hvorfor er ikke dette skjedd med bevilgningen til Brannskolen, og har det skjedd med flere tiltak?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Midlene til ombygging ved Norges Brannskole ble i forbindelse med tiltakspakken bevilget over kap. 2445 Statsbygg post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, ref. St.prp. nr. 37 (2008-2009) og Innst. S. nr. 139 (2008-2009). Som det er redegjort for i St. prp. nr. 37 (2008-2009) skulle disse midlene benyttes til ”mindre ombygginger, utvidelser og brukertilpasninger mv. i bygninger som forvaltes av Statsbygg”. Det har med andre ord hele tida vært en forutsetning at disse midlene skulle disponeres av Statsbygg og benyttes som forutsatt i stortingsproposisjonen til mindre ombygginger, utvidelser og brukertilpasninger på eiendommer som Statsbygg forvalter, og ikke til nye prosjekter.

Jeg vil forøvrig påpeke at formålet med tiltakspakken var å redusere effekten av finanskrisen, særlig innenfor bygg- og anleggsnæringen. I forbindelse med tiltakspakken ble det derfor prioritert tiltak som kunne settes i gang raskt, og som var ventet å ha størst mulig sysselsettingseffekt. På Statsbyggs ansvarsområde ble dette vurdert til spesielt å være vedlikeholdsprosjekter og mindre ombyggingsprosjekter. Størstedelen av bevilgningene ble derfor brukt til vedlikehold. Jeg viser i denne forbindelse også til nærmere redegjørelse i St.prp. nr. 37 (2008-2009) under kap. 2445 Statsbygg post 24 Driftsresultat og post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.