Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:647 (2009-2010)
Innlevert: 10.02.2010
Sendt: 11.02.2010
Besvart: 22.02.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Forbrukerne skal ha tillit til at matvarer fra husdyr ikke inneholder helseskadelige medisinrester, smittestoffer eller resistente bakterier.
Ser statsråden at når bonden får en mer aktiv og selvstendig rolle i medisineringen av dyrene, øker risikoen for at medisiner, smittestoffer og resistente bakterier ender i maten til norske forbrukere, og hva vil statsråden foreta seg for å unngå dette?

Begrunnelse

Kvalitetsbevisste forbrukere skal kunne ha tillit til at norskprodusert mat holder høy kvalitet og produseres på en måte som tar hensyn til både dyr, mennesker og naturen for øvrig. Her har KSL (Kvalitetssystem i landbruket) en rolle.

KSL- medisinstandard er husdyrnæringens minimumskrav til kontroll med medisinbruken. Formålet er gjengitt slik:

"Forbrukerne skal ha tillit til at matvarer fra husdyr ikke inneholder helseskadelige medisinrester, smittestoffer eller resistente bakterier.
Ut fra et samfunnsperspektiv og i et resistensperspektiv, er det et mål å ha lavest mulig bruk av medisiner generelt og antibiotika spesielt.
Sjuke dyr skal få riktig behandling og all medisinbruk skal dokumenteres.
Det skal nyttes relevant diagnostikk/relevante tester og effektive medisiner til rett tid, i riktig mengde og med rett informasjon. Unødvendig behandling skal ikke forekomme.
Dyrs velferd skal være ivaretatt."

KSLs nye medisinstandard for 2009 legger opp til et system der bonden selv i større grad enn tidligere skal kunne behandle egne dyr.
I tillegg til hensynet til forbrukers rettigheter, må KSLs nye medisinstandard ses i lys av at Dyrehelsepersonelloven, som veterinærer er bundet av, har strenge regler for bruk av medhjelper. Medisinstandarden må også ses i lys av at lovverket et utformet for å ivareta dyrevelferden; og at unødig eller feil bruk av medisiner til husdyr vel vil undergrave denne.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Innledningsvis vil jeg understreke at jeg er meget opptatt av mattrygghet og at forbrukerne skal kunne ha tillit til at matvarer fra husdyr er fri for helseskadelige stoffer. Jeg vil i denne forbindelse også presisere at lovverket for medisinering av dyr ikke er endret.

KSL Matmerk vedtok i 2009 en ny medisinstandard. Standarden er et krav til veterinærene og de husdyrprodusenter som forplikter seg til å følge de krav som ligger til grunn for de merkeordningene KSL Matmerk har ansvar for; Nyt Norge, Spesialitet og beskyttede betegnelser. Medisinstandarden er laget for å tydeliggjøre hvilke krav KSL Matmerk stiller til tolkningen av dyrehelsepersonelloven, for å forhindre at enkelte personer tolker loven i en for liberal retning.

Som statsråd er jeg i denne sammenheng opptatt av tre forhold.

1) Sjuke dyr skal behandles effektivt og raskt for å forhindre unødvendig lidelse og med minst mulig bruk av medikamenter

2) En autorisert veterinær skal stå ansvarlig for sjukdomsbehandlingen

3) All bruk av medikamenter skal registreres og følges opp på en måte som sikrer at det ikke finnes medisinrester i kjøtt og melk som omsettes til forbruker

I dyrehelsepersonelloven er det rom for skjønn for hvordan veterinæren kan bruke medhjelper i behandling av dyr. Mattilsynet ser nå nærmere på dyreeiers egenbehandling og bruk av medhjelper. Behovet for nærmere forskriftsregulering vil bli vurdert. Jeg vil avvente Mattilsynets utredning og eventuelle forslag til forskrifter for å regulere dette området nærmere. De problemstillinger som representanten Flåtten reiser, vil selvfølgelig tas med i en slik vurdering.

Jeg vil benytte anledningen til å nevne prosjektet eSporing som regjeringen etablerte i 2007 for å styrke sporbarheten på mat. Her skal det utvikles registre og rutiner for å sikre dokumentasjon på hvordan legemidler er brukt i matproduksjonen.

Jeg vil også nevne forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr som vil tre i kraft 1. juli 2010. Forskriften vil føre til bedre oversikt over utlevering og bruk av legemidler til dyr, både i matproduksjonen og i samfunnet for øvrig.

God oversikt er viktig i arbeidet for å sikre trygg mat, fremme folkehelse, dyrehelse og dyrevelferd og forbrukerhensyn samt ivareta miljøvennlig produksjon.