Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:657 (2009-2010)
Innlevert: 11.02.2010
Sendt: 12.02.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 19.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Statens helsetilsyn mener at kommunene avslår for mange søknader om omsorgslønn. Det kommer frem at i 70 av landets kommuner har ingen personer fått omsorgslønn for å pleie familiemedlemmer. Dette virker noe spesielt, da en vet at mange utfører omsorg og mange trenger omsorg.
Hva vil statsråden gjøre av tiltak for at omsorgslønnen skal fungere optimalt og rettferdig over hele landet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er kjent med at det er problematiske sider ved omsorgslønnsordningen og praktiseringen av den. Det var også bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet ba Statens helsetilsyn om å ha en særlig oppmerksomhet på ordningen. Som en tilbakemelding på dette mottok Helse- og omsorgsdepartementet i november 2009 rapporten Omsorgslønn – en kunnskapsoppsummering fra Statens helsetilsyn. Denne kunnskapsoppsummeringen inkluderer også tidligere kartlegginger og prosjekt som departementet har initiert.

Ut fra sitt materiale bekrefter Helsetilsynet at omsorglønnsordningen fremstår som uklar og bidrar til svekket rettssikkerhet både for personer med omfattende omsorgsbehov og for deres pårørende.

Stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen viser til at det i ovennevnte rapport framgår at det i 70 av landets kommuner ikke var registrert at noen personer mottok omsorgslønn. Dette refererer seg til datainnhenting i 1996 og 2007. Vi vet imidlertid ikke om funnet er et uttrykk for at ingen søkte om ordningen i disse 70 kommunene i de to årene, eller om de som eventuelt søkte fikk avslag. Dette eksemplet er likevel ett av flere kunnskapsfunn som viser at tildeling av omsorgslønn varierer mellom kommuner.

Regjeringen er opptatt av å legge til rette for at nære pårørende som ønsker det, skal kunne påta seg omsorgsoppgaver for familiemedlemmer med nedsatt funksjonsevne og/eller som har alvorlig sykdom. Vi er samtidig opptatt av å ivareta muligheten for å kunne kombinere langvarig omsorg for nære pårørende med deltaking i yrkes- og samfunnsliv. Omsorgsplan 2015 vektlegger pårørendes omsorgsinnsats som en stor samfunnsøkonomisk ressurs, men utfordringene knyttet til dagens omsorgslønnsordning viser at ordningen ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å understøtte dette.

I regjeringens politiske plattform sier vi at vi vil gjennomgå ordningen for omsorgslønn. I Stortingets spørretime 20. januar i år bekreftet jeg at dette er noe jeg arbeider med å følge opp. I første omgang vil jeg gjøre rede for saken i Stortinget den 2.mars som svar på interpellasjonen fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy 20. januar 2010.