Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:674 (2009-2010)
Innlevert: 16.02.2010
Sendt: 16.02.2010
Besvart: 19.02.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Vil fiskeriministeren vurdere dispensasjon for fartøy under 15 m til å fiske direkte etter blålange i indre farvatn?

Begrunnelse

Dagens kystfiske består av ofte mange marginale fiskeri, men hver er en viktig brikke for å få "kabalen" til fiskeren å gå opp. En får stadig nye reguleringer innen fiske, større kamp om sjøarealene samt økende avgifter og gebyrer å forholde seg til. Flere og flere oppdrettsanlegg blir lagt i områder der det tidligere ble fisket bl.a. blålange. Forskning viser ikke at en ikke må fiske etter blålange i fjordene. Det er ikke store kvanta kystfiskerne tar hvert år av blålange. Men det er viktig for de som enda gjør det.
Dagens regler sier at en kan ta inntil 50 % av blålange som bifangst i annet fiskeri.
På kysten av vestlandet blir blålange fisket på 300 til 600 m. Fangstene er 90 -100 % blålange fordi det er få andre arter på dette dypet. Sesongen er januar- april. En må drive annet fiskeri samtidig for å komme innenfor 50 % regelen. Styret i fiskerlaget vest har derfor uttalt i sitt møte av nov. 2009 at en ønsker dispensasjon for fartøy under 15 m til å fiske direkte med konvensjonelle redskap innenfor 12.n.mil for disse fartøya.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Det ble i fjor sommer fastsatt et forbud mot direkte fiske etter blålange i Norges økonomiske sone. Bakgrunnen for å forby direkte fiske etter blålange er at Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) vurderer bestandssituasjonen til å være på et lavt nivå. ICES har derfor anbefalt stopp i det direkte fisket etter blålange.

Forvaltningen av norske fiskebestander er basert på føre-var-prinsippet og vitenskapelig rådgivning. Vi legger stor vekt på de rådene vi får fra ICES. Gjennom en kombinasjon av kvotereguleringer, tekniske regler for utøvelsen av fisket (minstemål, stengte områder, redskapsregler mv.) og strukturtiltak for å redusere kapasiteten i fiskeflåten har vi fått til en forvaltning som gir gode resultater.

Det følger av havressursloven at det biologiske mangfoldet og viktige økosystemfunksjoner skal bevares, og dette har naturlig nok konsekvenser for fiskeriene. Samtidig skal vi legge til rette for en bærekraftig, skånsom og lønnsom utnyttelse av ressursene.

God økosystemforvaltning er en sentral forutsetning for robuste fiskebestander som kan gi høyest mulig avkastning over tid. Det marine økosystemet er komplekst og kunnskapen om økosystemene er fortsatt mangelfull på mange områder. Derfor må kunnskapsbasen kontinuerlig utvides.

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er allerede godt i gang med å kartlegge tilstanden til og kunnskapen om en rekke av de mindre sentrale bestandene, slik at vi enklere skal kunne kanalisere forskningsinnsatsen dit det er nødvendig.

Hensikten er at vi raskt skal kunne øke innsatsen og innføre tiltak og reguleringer dersom vi får indikasjoner på at tilstanden er blitt forverret for enkeltbestander, habitater eller økosystemer – slik det følger av havressursloven.

Blålange er en fisk i torskefamilien som kan bli opptil 15 kg og 1,5 meter lang. Den har en levetid på minst 30 år. Blålange er utbredt fra Marokko til Island, i Nordsjøen og Skagerrak, og i det sørvestlige Barentshavet. Den er mest tallrik i varme, dype sokkelområder, i kontinentalskråningen og i fjordene. Blålange beskattes i hovedsak med konvensjonelle redskap. Et viktig gyteområde i norske farvann er områdene langs Storegga. Den fiskes normalt på dybder fra 350 – 500 meter, men finnes på områder fra 200 – 1500 meter dyp.

Dagens regler sier at blålange kan fiskes og landes som bifangst i annet fiske. Her gjelder den generelle regelen med inntil 50 % innblanding av blålange. På bakgrunn av anbefalingen fra ICES kan jeg ikke se at det foreligger noe biologisk grunnlag for å gi dispensasjon for fartøy under 15 m til å fiske direkte etter blålange med konvensjonelle redskap uansett hvor fisket måtte foregå.