Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:726 (2009-2010)
Innlevert: 22.02.2010
Sendt: 22.02.2010
Besvart: 01.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, har ønsket, men ikke lyktes i å få møte Stoltenbergutvalget. Actis er en paraplyorganisasjon for 27 ulike frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rus- og avhengighetsspørsmål. Jeg er kjent med at andre organisasjoner har hatt møter utvalget, noen sannsynligvis flere ganger.
Vil statsråden i sin oppfølging sørge for at Actis kommer i direkte dialog med politisk ledelse i HOD?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ifølge mandatet forutsettes utvalget ”å knytte til seg referansegrupper eller på annen måte sikre at berørte parter, som .... ideelle organisasjoner … får komme med innspill til utvalgets arbeid”. Hvordan utvalget konkret håndterer dette punktet i mandatet, overlater jeg til utvalget selv å avgjøre. Jeg er kjent med at utvalget har vært opptatt av å få synspunkter og råd fra både brukere, pårørende og andre berørte - i tillegg til behandlingsmiljøer, etater, forskningsmiljøer og organisasjoner blant andre. Jeg er videre kjent med at utvalget i august 2009 sendte ut et brev med spørsmål til en lang rekke instanser, herunder til Actis som ifølge utvalgets sekretariat har levert et fyldig innspill. Actis har i tillegg sendt utvalget et eget notat om heroinforskrivning. Utvalgets sekretariat opplyser videre at det hittil kun har hatt møter med brukerorganisasjoner og representanter fra pårørendeorganisasjoner. Utover dette har utvalget konsultert enkeltpersoner. Utvalget har mottatt forespørsler om møter fra flere instanser, miljøer og enkeltpersoner, og utvalget vil etter planen arrangere flere møter utover våren, men konkrete planer foreligger ikke pr. dato.

Actis er en stor og viktig organisasjon på rusfeltet som Helse- og omsorgsdepartementet har hatt og fortsatt vil ha mange møtepunkter med. Jeg kan forsikre om at en henvendelse fra Actis om et møte med politisk ledelse i departementet vil bli godt mottatt. Videre foreligger det også fra min side planer om konkrete møter hvor Actis vil bli invitert til å delta.