Skriftlig spørsmål fra Torkil Åmland (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:713 (2009-2010)
Innlevert: 18.02.2010
Sendt: 19.02.2010
Besvart: 26.02.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Torkil Åmland (FrP)

Spørsmål

Torkil Åmland (FrP): I forslaget til ny teknisk forskrift (TEK) er det foreslått at publikumsbygninger med mer enn to etasjer skal ha heis, og at bygninger med tre etasjer eller mer med minst tre boenheter som ligger over hverandre, skal ha heis (§ 7-2, pkt. 1 og 2).
Vil statsråden vurdere å beholde dagens regler, der det settes krav til heis ved tre etasjer i publikumsbygg og fire etasjer i bygg med 12 boenheter (TEK § 10-41)?

Begrunnelse

I forslaget til ny teknisk forskrift er det gitt strengere krav til heis i nybygg. I publikumsbygninger og arbeidsbygninger med to etasjer eller flere skal det i prinsippet være heis (§7-2, pkt. 1). Det vil innebære en betydelig merkostnad ved bygging som kan gjøre det vanskelig for mange foreninger, lag, barnehager o.l. å bygge over to plan. I mange tilfeller vil andre løfteanretninger kunne gjøre samme nytten, til en betydelig lavere pris. Det gjeldende krav til heis i publikumsbygning er 3 etasjer (TEK § 10-41, 1. ledd).
I byggverk med boenheter er det foreslått å kreve heis i bygg med tre etasjer og minst tre boenheter som ligger over hverandre (§ 7-2. pkt. 2). I mange tilfeller vil lavfartsheis kunne tilfredsstille kravene til universell utforming og tilgjengelighet i slike bygg. Det foreslåtte kravet om heis vil kunne føre til betydelige merkostnader i studentboliger, ungdomsboliger, o.l.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Universell utforming vil gi bedre tilgjengelighet og likestilling mellom alle grupper mennesker. Det blir færre ulykker og boligene vil være tilpasset lange livsløp. Det vil spare samfunnet for store ressurser om flere eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bo og klare seg i sitt eget hjem. De byggene vi bygger i dag skal brukes av mange generasjoner. Vi må bygge for framtiden.

I ny plan- og bygningslov er det vedtatt å skjerpe kravene til tilgjengelighet slik at det kreves universell utforming av nye bygg. Lovens innhold om universell utforming får sitt innhold i teknisk forskrift. Forslag til ny forskrift ble sendt på høring i 2009, og vi har mottatt en rekke høringsuttalelser knyttet til de nye kravene til universell utforming, herunder krav til heis. Svært mange av høringsinstansene er positive til skjerping av kravsnivå til heis i nye bolig-, arbeids- og publikumsbygg.

Undersøkelser vi har foretatt gir et klart inntrykk av at det installeres heis også der gjeldende teknisk forskrift ikke stiller krav. Dette viser at byggemarkedet allerede har tatt høyde for et strengere kravsnivå ettersom heis etterspørres. Det er derfor grunn til å anta at antallet bygg som blir berørt av et skjerpet heiskrav er relativt begrenset. I høringen ble det også foreslått at mindre bolig- og arbeidsbygg skal kunne oppføres med lavfartsheis, som er billigere enn ordinær heis.

På det nåværende tidspunkt går vi igjennom høringsinnspillene for deretter å fastsette endelig forskrift, herunder krav til heis. Jeg tar sikte på at ny forskrift skal tre i kraft 1. juli 2010.