Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:732 (2009-2010)
Innlevert: 22.02.2010
Sendt: 23.02.2010
Besvart: 01.03.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): I hvilken grad har statsråden skaffet seg oversikt over situasjonen i Tromsø fengsel, hvorledes vurderer han denne og hva vil han generelt foreta seg fremover for å sikre at tilliten mellom innsatte, ansatte, ledelse og pårørende kan bedres?

Begrunnelse

I brev datert 21. januar 2010 er statsråden gjort oppmerksom på mulige kriminelle forhold der den/de ansvarlige er betrodde tjenestemenn innen kriminalomsorgen. Advokat John Christian Elden har skrevet en betenkning i saken, hvor det anbefales at Tromsø fengsel v/ leder blir anmeldt til Riksadvokaten. Statsråden Storberget uttrykker i sitt svar 11. februar 2010 tillit til forvaltningens håndtering av saken, og kommenterer ikke hvorledes en mulig straffbar handling fra fengselsleder bør følges opp. Undertegnede har forståelse for at statsråden ikke kan engasjere seg direkte i en sak som vil kunne medføre senere rettsprosess, men har følgende spørsmål: (Se ovenfor.)

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Konflikten ved Tromsø fengsel har vært håndtert av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning i samarbeid med Kriminalomsorgen region nord. Dette innebærer at jeg ikke selv har vært direkte involvert i saken.

På generelt grunnlag kan jeg forsikre stortingsrepresentant Oktay Dahl om at jeg ser det som helt avgjørende at samarbeidet mellom helsemyndighetene og kriminalomsorgen fungerer godt, ikke minst for å sikre at de innsattes behov for helsetjenester kan ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Når det gjelder den konkrete saken ved Tromsø fengsel, er jeg kjent med at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning allerede i brev 23. juni 2008 til Kriminalomsorgen region nord anmodet regionen om å bidra til at forholdene ved fengselet normaliseres så raskt som mulig, og at tillitsforholdet mellom fengselet og fengselshelsetjenesten gjenopprettes.

Etter det jeg er blitt gjort kjent med, har situasjonen ved Tromsø fengsel nå stabilisert seg. Ifølge opplysninger som Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har innhentet fra Kriminalomsorgen region nord, fungerer samarbeidet i dag godt. Regionen opplyser at Tromsø fengsel, fengselshelsetjenesten og kommunen har en åpen, ryddig og konstruktiv dialog, og at fengselshelsetjenesten fungerer etter sine forutsetninger. Det er etter det opplyste også avholdt et møte mellom kommunen og fengselets ledelse med sikte på å avklare hvordan eventuelle fremtidige konflikter skal håndteres.

Utgangspunktet for konflikten ved Tromsø fengsel var uenighet mellom fengselsleder og fengselshelsetjenesten om behandlingen av enkeltinnsatte, og om hvordan helsefaglige vurderinger skulle vektlegges i saksbehandlingen.

Myndigheten til å treffe beslutninger i enkeltsaker etter straffegjennomføringsloven er tillagt kriminalomsorgen. Slike beslutninger treffes i stor utstrekning av lokalt nivå, jf. straffegjennomføringsloven § 6 med tilhørende forskrift og retningslinjer. Dette innebærer at det enkelte fengsel i mange saker fatter vedtak hvor helsefaglige vurderinger vil være viktige premisser og en del av en skjønnsmessig helhetsvurdering. Blant annet kan dette være tilfellet ved søknader om avbrudd i straffegjennomføringen eller prøveløslatelse etter utholdt halv straffetid. Kriminalomsorgens vedtak treffes imidlertid på grunnlag av en konkret helhetsvurdering hvor også andre omstendigheter må tas i betraktning. Dette innebærer at Kriminalomsorgen ikke er bundet av helsepersonells eventuelle anbefalinger, men at legens råd må vurderes opp mot gjeldende regelverk og rutiner for straffegjennomføring. Det er særlig hensynet til samfunnets sikkerhet og faren for nye straffbare handlinger som kan gi grunnlag for å fravike eventuelle helsefaglige vurderinger. Innsatte kan imidlertid i slike situasjoner få en fornyet vurdering av saken ved å påklage vedtaket til regionen.

Konflikten ved Tromsø fengsel har vist at det er grunnlag for en nærmere gjennomgang av gjeldende retningslinjer og rutiner for samarbeidet mellom fengselshelsetjenesten og kriminalomsorgen.

Jeg kan i den forbindelse opplyse at det i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Kriminalomsorgens sentrale forvaltning er påbegynt arbeid med sikte på implementering av de europeiske fengselsreglene med hovedvekt på samarbeid mellom fengselshelsetjenesten og kriminalomsorgen.