Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:742 (2009-2010)
Innlevert: 25.02.2010
Sendt: 25.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hva er justisministerens vurdering av å etablere et system for sentralisert for registrering av anmeldelser av større og grenseoverskridende kriminalitet?

Begrunnelse

Kriminaliteten utføres i økende grad på tvers av politidistriktenes grenser. Politiet bør få flere verktøy som gir mulighet til raskt å gjenkjenne og avdekke slik grenseoverskridende kriminalitet. Bedrifter og organisasjoner med virksomhet fordelt rundt om i landet, og som utsettes for kriminalitet, kan sitte med informasjon og erfaringer som vil kunne være verdifulle for politiet. Det bør derfor legges til rette for god og enkel informasjonsutveksling mellom disse og politiet. Etablering av en sentralisert enhet for registrering av anmeldelser av større og grenseoverskridende kriminalitet kan være et bidrag til dette. Næringslivets Sikkerhetsråd har blant annet foreslått en slik løsning.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis viser jeg til at jeg deler representanten Werps vurdering av at den organiserte kriminaliteten stadig endrer seg, blir bedre organisert i sin utførelse og er meget mobil. Dette gir myndighetene nye utfordringer, både politisk, metodisk og ressursmessig. Derfor er også forebygging og bekjempelse av alle former for organisert kriminalitet en prioritert oppgave for justissektoren. Særlig er det viktig å styrke samarbeidet tverrsektorielt med hensyn til informasjonsinnhenting og – utveksling. Jeg har derfor iverksatt flere tiltak for å forsterke innsatsen mot den organiserte, alvorlige kriminaliteten.

Kriminalitet begått av mobile vinningskriminelle har de senere år økt betraktelig og gir politiet store utfordringer. Denne form for kriminalitet krever optimal utnyttelse av etterretningsinformasjon og en bedre koordinering av politiets arbeid.

Det nasjonale etterretningssystemet Indicia er på plass i samtlige politidistrikt, noe som sammen med Politidirektoratets strategi for etterretning og analyse, er sentrale virkemidler i kampen mot grenseoverskridende kriminalitet og for å sikre samarbeid på tvers av distriktsgrensene.

Jeg har iverksatt flere tiltak for å styrke innsatsen mot organisert kriminalitet herunder for å effektivisere informasjonsutvekslingen som er avgjørende for at politiet raskere skal kunne følge opp.

I budsjettet for 2010 er det opprettet 45 årsverk for å styrke innsatsen mot mobile kriminelle. Politidirektoratet og Riksadvokaten skal, i samarbeid med Kripos, bidra til en styrket koordinering av innsatsen mot mobil organisert kriminalitet, herunder nødvendig samarbeid mellom politidistriktene og UP. Stillingene i den såkalte ”Innsatsstyrken”, er foreslått fordelt med hhv. 10 stillinger til Kripos, 10 til UP, 20 til Oslo politidistrikt og 5 til Hedmark politidistrikt. Dette vil gi en betydelig ressursmessig styrking av denne innsatsen

Økte ressurser vil gi en styrking av innsatsen i form av strategiske og operative etterretningsanalyser, spaning og bistand til politidistriktene. Innsatsstyrkens arbeid må ses i sammenheng med politiets styrkede innsats mot mobil organisert kriminalitet for øvrig, herunder blant annet hurtigprosjektene for effektiv pågripelse, domfellelse og uttransportering av utenlandske statsborgere som begår kriminalitet samt den styrkede innsatsen knyttet til grensenære kontroller.

Østfold politidistrikt har i 2010 fått en generell styrking på utlendingsfeltet noe som vil bidra til en styrking av den generelle kriminalitetsbekjempelsen i grenseområdene. Politiets utlendingsenhet er sentral når det gjelder rask uttransportering etter dom/soning. Det er viktig å inngå nye tilbaketakelsesavtaler samt å effektivisere og utvide ordningene med soningsoverføring til de domfeltes hjemland.

Det er i dag igangsatt samarbeidsprosjekter i flere politidistrikter hvorav flere er fellesprosjekter. Det er viktig med en god koordinering og samordning av disse prosjektene.

Grenseoverskridende kriminalitet er ikke et arbeid for norsk politi alene.

Politiet er avhengig av et godt samarbeid med andre relevante aktører for å bekjempe kriminalitet. I denne forbindelse er det derfor viktig at informasjonsutveksling og samordnende tiltak prioriteres. Det er en løpende dialog mellom politiet og Næringslivets bransjeorganisasjoner, herunder Næringslivets Sikkerhetsråd, om ulike trender/temaer. Lokalt samarbeid mellom næringsliv og politi er en effektiv og utbredt samarbeidsform.

Samarbeid mellom politiet og andre aktører står sentralt i regjeringens handlingsplan Gode krefter som ble fremlagt høsten 2009. Flere av tiltakene retter seg mot økt samarbeid gjennom blant annet SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og politiråd. For å styrke informasjonen og kommunikasjonen mellom politiet og næringslivet, er næringslivets rolle spesielt nevnt som eget tiltak i forbindelse med at det skal utvikles en egen veileder til bruk for SLT og politiråd. Politiets intensjon i tiden fremover vil være å bygge videre på de eksisterende samarbeidsformene med næringslivet fremfor å etablere nye strukturer for dette.

Også internasjonalt er politiet avhengig av et godt og nært samarbeid. Gjennom for eksempel Schengen-samarbeidet deltar Norge i en del av EUs justispolitiske arbeid. Det er en prioritert oppgave å sikre at norsk politi og påtalemyndighet kan benytte viktig EU-regelverk for kriminalitetsbekjempelsen. Norge deltar dessuten i det omfattende arbeidet som utføres av EU grensekontrollbyrå, Frontex.

Schengen-informasjonssystem(SIS) er også et viktig virkemiddel i bekjempelsen av den grenseoverskridende organiserte kriminaliteten. Norge har deltatt aktivt for å fullføre det omfattende arbeidet med å utarbeide regelverk for neste generasjons Schengen-informasjonssystem (SIS II). Systemet kan tidligst forventes å være ferdig til bruk i slutten av 2011. SIS II gir politiet en utvidet adgang til registreringer til bruk i etterforskningen.

Det er videre en utvidet informasjonsutveksling gjennom ELYS II. Systemet gir blant annet en direkte kobling til de internasjonale databasene til Interpol og Schengen. Lokale politidistrikter, grenseoverganger og flyplasser har nå direkte tilgang til å søke nasjonale og internasjonale registre fra sine tjenestesteder.

Jeg fortsetter arbeidet med å iverksette deltakelse i Prüm-samarbeidet som åpner for direkte adgang for Norge til databaser for DNA, fingeravtrykk og kjøretøyregistre i europeiske land.

Stortinget sluttet seg til regelendringer som legger til rette for en nordisk arrestordre som øker effektiviteten i straffeforfølgelsen over landegrensene. (Jfr. LOV 2008-09-19 nr. 77)

Jeg viser avslutningsvis til at det er avholdt et møte mellom politidirektøren og daglig leder for Næringslivets sikkerhetsråd. I møtet ble det vist til at forslaget om en sentralisert enhet for anmeldelser ikke støttes.”Innsatsstyrken” og en utbygging av etterretningen på Kripos vil gi en betydelig forbedring når det gjelder å registrere slik seriekriminalitet og iverksette tiltak raskere enn i dag. På denne bakgrunn ser jeg ikke behov for en egen enhet for sentralisert registrering av slike anmeldelser.