Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:764 (2009-2010)
Innlevert: 01.03.2010
Sendt: 02.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hvordan vurderer statsråden muligheten for å gjennomføre sammenslåingen av Aker, Ullevål og Rikshospitalet, på en måte som siker bedre pasientbehandling, forskning og ressursbruk?

Begrunnelse

Samarbeidsregjeringen Bondevik 2 iverksatte en utredning av muligheten for bedre samordnning av sykehusene i hovedstaden. Rapporten viste at bedre samordning kan gi bedre pasientbehandling, forskning og en mer rasjonell bruk av ressursene i sektoren. De nevnte sykehusene ble slått sammen i Oslo Universitetssykehus HF, som ble etablert 1.januar 2009. Styreleder ved Oslo universitetssykehus og direktør i Helse Sørøst Steinar Martinsen uttalte til NRK 24.02. d. å. at styret anså det som umulig å gjennomføre omstillingen av sykehusene og samtidig drive i økonomisk balanse.
Det er viktig å avklare situasjonen ved Oslo universitetssykehus, slik at den ønskede omstillingen kan gjennomføres og at pasienttilbudet styrkes, ikke svekkes.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten viser til, ble Oslo universitetssykehus HF (OUS) etablert 1. januar 2009, og består av de tidligere helseforetakene Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Omstillingene som pågår ved OUS er et ledd i omstillingsarbeidet i Helse Sør-Øst som ble igangsatt i forbindelse med sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst i 2007.

I 2007 var hovedstadsområdet preget av at miljøer innenfor samme fagområder var lokalisert på flere steder. Det var dermed klare forbedringsmuligheter for å samordne miljøene for å styrke kompetansen og for å sikre bedre utnyttelse av helsepersonell, sykehusarealer, medisinsk utstyr, IKT, og støttefunksjoner. Den sammenslåtte regionen fikk et klart oppdrag om å få til en bedre samordning og ressursutnyttelse i regionen generelt, og i hovedstadsområdet spesielt (St. prp. nr. 44 (2006-2007)).

Som representanten er kjent med, har helseforetakene fire hovedoppgaver. Dette er foruten pasientbehandling også utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Dette er likeverdige oppgaver som skal ivaretas, også i forbindelse med omstillingsarbeid. Det er også et premiss at omstillingene i Helse Sør-Øst skal ivareta og styrke disse oppgavene, gjennom bedre samordning og ressursutnyttelse.

OUS har 20 000 ansatte og tilbyr lokalsykehustjenester til innbyggerne i Oslo og Follo, samt høyspesialiserte tjenester til hele regionen og til hele landet på enkelte funksjoner. Helseforetaket har et budsjett på om lag 18 milliarder kroner. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at styret ved OUS har vist til at det oppdraget de har fått av sin eier, Helse Sør-Øst RHF, som består i å gjennomføre de nødvendige omstillingene og samtidig komme i økonomisk balanse, er uvanlig krevende å gjennomføre innenfor de gjeldende rammer.

Helse Sør-Øst RHF har et samlet ansvar for at befolkningen i helseregionen får tilgang til forsvarlige spesialisthelsetjenester. Helse Sør-Øst RHF eier OUS, som ett av 11 helseforetak i helseregionen. Jeg legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF i dialog med OUS sikrer at de planlagte omstillingene kan gjennomføres på forsvarlig måte.

Norge er blant de blant de land i verden som bruker mest ressurser på helse. Det gjelder enten vi måler helseutgifter pr. innbygger eller som andel av offentlig og privat forbruk, eller om vi måler leger og sykepleiere pr. innbygger. Samtidig står vi overfor store utfordringer, bl.a. med befolkningsvekst, en stadig økende andel eldre, kronikere og mennesker med sammensatte lidelser. En bærekraftig helsetjeneste i årene fremover krever omstillinger for å legge til rette for gode og forsvarlige helsetjenester og en bedre ressursbruk. Det er derfor et viktig arbeid som pågår ved OUS og jeg kan forsikre representanten om at jeg følger den videre utviklingen nøye.