Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:770 (2009-2010)
Innlevert: 03.03.2010
Sendt: 04.03.2010
Besvart: 12.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Under Transportkomiteens befaring i Hordaland i februar 2010 redegjorde NSB for sine planer om utvidet jernbanesatsing i Bergensregionen med utvidelse av dagens jernbane til hhv Flesland og Åsane. Dette er i tråd med NSBs strategiske planlegging i de største byområdene. Jernbaneverket opplyste under samme befaring og på samme møte at de ikke har noen slike planer.
Hva vil statsråden gjøre for å samordne og styre felles satsing for NSB og JBV?

Begrunnelse

Det er vanskelig for NSB å kjøre tog uten skinner. Jeg har oppfattet at NSB i lang tid har arbeidet med planer om utvidet jernbanesatsing i Bergensområdet. En utvidelse av dagens jernbanenett til hhv Flesland og Åsane kan gi flytog på Norges nest største flyplass, tog til ny godshavn på Flesland og lokaltog til to av Bergens store bydeler. Jeg minner om at Åsane bydel nord for sentrum har 45.000 innbyggere.
Jeg har flere ganger og på flere måter tatt opp manglende samordning mellom de berørte enhetene NSB og Jernbaneverket. Fortsatt manglende koordinering og helt ulik prioritering slik det nå ble fremvist under Transportkomiteens befaring i februar understreker behovet for politisk styring fra overordnet nivå.
Jeg minner om at et av de viktige målene for NTP 2010-2019 er utvikling av transportknutepunkt. Det kan utvikles på Flesland ved Bergen (Havn-flyplass-jernbane-vei). Det er også et mål å utvikle kollektivtiltbudet i de største byene for å øke kollektiv persontransport. Tog til hhv Flesland og Åsane vil gi lokaltog mellom sentrum og to av Bergens folkerike bydeler med meget kort reisetid.
Etter mitt syn fremstår det som uholdbart og uheldig at planer for utvikling av togtilbudet i Bergensregionen ikke samordnes. Det bør ikke være slik at det er opp til de to statlige enhetene JBV og NSB som har ansvar for jernbanesatsingen i Norge om og evt. når de blir enig om prioritering og prosjekter. Nødvendige koordinerings- og styringstiltak bør etter mitt syn heller ikke overlates tilregionale veimyndigheter i forbindelse med utarbeidelsen av ny NTP 2014 - 2023. Denne regjeringen sier jo at den er opptatt av å utvikle og utvide jernbanesatsingen i Norge. Jeg går ut fra at det ikke bare skal skje i de sentrale Østlandsområdene. Jeg oppfordrer derfor samferdselsministeren til å ta politisk styring av et samordnet prosjekt for å utvide jernbanesatsingen i Bergen.
Jeg velger å se bort fra muligheten for at regional leder for JBV med en fortid i Bybaneprosjektet i Bergen ikke ønsker at jernbanen skal utfordre Bybanesatsingen i Bergen.
Endelig - og ikke minst - en utvidelse og en utvikling av jernbanen i Bergensområdet vil være tilknyttet nasjonalt jernbanenett og har derfor både finansieringsmessige og transportmessige fordeler som en "light-rail" løsning a la Bybanen i Bergen ikke har.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som tidligere opplyst til representanten Sortevik, er det Jernbaneverket og ikke NSB som har ansvaret for å planlegge og bygge ut det norske jernbanenettet. Per i dag foreligger det ikke planer om jernbanespor til Flesland. I Nasjonal transportplan 2010-2019 som ble behandlet av Stortinget i juni 2009 er det derfor heller ikke satt av midler til dette.

Det pågår nå konseptvalgutredning (KVU) for regionpakke Bergen. Arbeidet ledes av Statens vegvesen, men også med deltakelse av bl.a. Bergen kommune, Jernbaneverket og Hordaland fylkeskommune. Konseptvalgutredningen tar for seg transportsystemet i hele Bergensområdet. I tillegg pågår det en utredning av ny havnelokalisering i Bergen. Resultatene fra disse utredningsprosessene vil kunne gi føringer for det framtidige transportsystemet, inkludert framtidige jernbaneløsninger for hhv. person- og godstrafikken i Bergensområdet.

I forbindelse med Hordaland fylkeskommunes arbeid med fylkesdelplan for lokalisering av ny havn vil Jernbaneverket gjøre en forstudie av mulige traseer for et godsspor til Flesland. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av våren 2010.