Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:773 (2009-2010)
Innlevert: 03.03.2010
Sendt: 04.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Det vises til oppslag i Aftenposten 1. mars d.å. hvor det fremkommer at Nav har over 50 klagesaker på krigspensjon som ikke er behandlet. Det fremkommer videre at de eldste ankesakene er sendt inn for over to år siden, og er ennå ikke er ferdigbehandlet.
Hva vil statsråden foreta seg for å sikre en raskere saksbehandling, og hva mener statsråden er akseptabel saksbehandlingstid for behandling av søknader om krigspensjon?

Begrunnelse

6 158 nordmenn har i dag mellom 20 og 100 prosent krigspensjon.
Tidligere sosialsjef Rolf Andersen i Arendal opplyser til Aftenposten den 1. mars at han har hjulpet flere hundre personer i å få gjennom krav om krigspensjon. 15 av hans saker er fortsatt ikke behandlet, den eldste ble sendt Nav i september 2007. Fortsatt har han 35 ankesaker som er ubehandlet.
Det fremkommer videre i Aftenpostens oppslag av nevnte dato, at Nav har mellom 50 - 60 klager på avslag som ennå ikke er ferdigbehandlet. I tillegg kommer det frem at en del har fått innvilget sin krigspensjon etter sin død.
Undertegnede vil understreke at mange de som venter på å få behandlet sin søknad har nådd en alder som tilsier at de ikke har tid til å vente i årevis på få ferdigbehandlet saken. Det vil derfor være av avgjørende betydning at statsråden sikrer at Nav har de nødvendige ressurser til rådighet slik at saksbehandlingstiden kan reduseres betraktelig og innen akseptable tidsfrister.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner gir rett til invalidepensjon, enkepensjon samt dekning av utgifter under sykdom og ved dødsfall til blant annet hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner som har blitt påført skade av en krigshandling under annen verdenskrig. For å ha rett til invalidepensjon må skaden ha ført til tapt arbeidsevne. Nye krav etter loven blir i all hovedsak fremmet av personer som var barn under krigen og som opplevde et psykisk traume.

Det har de siste årene vært flere liberaliseringer i praktiseringen av regelverket. Dette har medført en betydelig økning i antall behandlede saker. Fra 2008 og fremover har alle avslåtte krav fra personer som unndro seg tvangsevakueringen i Nord-Norge (de såkalte huleboersakene) og fra personer som opplevde bombingen av Holen skole, blitt gjennomgått på nytt. Gjenopptakingen ble gjennomført for å unngå at disse personene måtte sende inn ny søknad eller på annen måte ta eget initiativ for å få sin sak vurdert på nytt. Til sammen er 207 tidligere avslag gjennomgått og 36 vedtak er omgjort. Gjenopptaking av sakene medførte 50 klager. Dette har bidratt til økte restanser i klagesaksbehandlingen.

Arbeids- og velferdsetaten har per i dag 20 nye krav til behandling etter loven. Åtte av sakene vil bli ferdigbehandlet i løpet av kort tid. I de øvrige sakene har Arbeids- og velferdsetaten bedt om nødvendig dokumentasjon fra søkerne. Dokumentasjonen er nå på nytt etterlyst, og sakene vil bli ferdigstilt så snart den nødvendige dokumentasjon foreligger fra søkerne.

Arbeids- og velferdsetaten har om lag 60 saker til klagebehandling. Mange av sakene knytter seg til gjenopptakingen av tidligere avslag. På grunn av den ekstraordinære sakstilgangen i forbindelse med liberaliseringene i praktiseringen av regelverket har saksbehandlingen av enkelte av klagesakene tatt uforholdsmessig lang tid. Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå informert meg om at arbeidet med klagesakene nå vil bli prioritert, og hovedtyngden av sakene vil bli behandlet i løpet av seks måneder.

Saksbehandlingen av saker om krigspensjon er ofte komplekse og flere forhold utenfor Arbeids- og velferdsetatens kontroll påvirker saksbehandlingstiden. Det er ofte nødvendig at søker medvirker til å dokumentere egen sak, for eksempel ved å la seg undersøke av helsepersonell, og det kan ta tid å fremskaffe spesialisterklæringer eller annen dokumentasjon. Det er derfor vanskelig å sette en absolutt frist for behandling av denne type saker, men det er ikke akseptabelt at saker ligger ubehandlet over lengre tid.