Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:799 (2009-2010)
Innlevert: 08.03.2010
Sendt: 08.03.2010
Besvart: 15.03.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Hva har statsråden gjort i denne saken, og vil han som generalforsamling i Statkraft gripe inn i styrets ansvarsområde, slik sitat i Teknisk ukeblad antyder?

Begrunnelse

Statskraft har startet en rettslig prosess for å få avklart en leieavtale som Troms kraft har for fallretten i Bardufoss kraftverk, som går ut 1. mai. Fylkesråd i Troms Pia Svensgaard som representerer eieren av Troms kraft, utaler i Teknisk ukeblad sitat:

"Jeg tok opp dette med Trond Giske da han var i Tromsø i helga, og han er innstilt på å løse denne saken utenfor rettssalen. Trond har sagt at han skal ta et par møter med Statskraft denne uken" sitat slutt.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Saken mellom Troms Kraft og Statkraft om en videreføring av leieavtalen for fallrettighetene for Bardufoss kraftverk, er en viktig regionalpolitisk sak med betydelige konsekvenser lokalt og regionalt og som det er viktig for alle parter å finne en løsning på.

Med bakgrunn i dette har jeg, som ansvarlig for statens eierskap i Statkraft, tidligere hatt møter om saken med eiere og ledelse i Troms Kraft, etter initiativ fra Troms Kraft. Med bakgrunn i dette har jeg også tatt opp saken i eierdialogen med Statkraft. I disse møtene har Troms Kraft og Statkraft hver for seg presentert sitt syn på saken og på de forholdene som partene er uenige om.

Med utgangspunkt i sakens betydning, at partene over lengre tid har forhandlet uten å komme til enighet, og at Statkraft på bakgrunn av dette nylig har sett det som nødvendig å få en rettslig avklaring på sentrale elementer knyttet til juridiske rettigheter vedrørende dagens leieavtale, har jeg som ansvarlig for statens eierskap i Statkraft nylig tatt initiativ til et felles møte mellom selskapene og selskapenes eiere.

Hensikten med et slikt felles møte er å bringe partene sammen for å kunne få diskutert saken og å sondere mulighetene for å legge et grunnlag for en prosess hvor partene kan klarlegge det juridiske og kommersielle grunnlaget for en løsning.

Jeg vil igjen understreke at dette er en viktig sak som det er av stor betydning å få løst, og som eier i Statkraft ser jeg det som et ansvar å søke å bidra til at dette kan skje på en effektiv måte innenfor de legale rammer som gjelder, herunder hvilket ansvar som tilligger styret i selskapet.