Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:779 (2009-2010)
Innlevert: 03.03.2010
Sendt: 04.03.2010
Besvart: 22.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede er gjort kjent med at Kirkens Sosialtjeneste sitt prosjekt på Eide nå skal legges ned på grunn av manglende finansiering. Tilbudet som gis er et helhetlig tilbud til ungdom med psykiske lidelser og rusproblemer. Sett i lys av samhandlingsreformen og regjeringens uttalte mål om å satse på rus og psykiatri, fremstår denne nedleggelsen som svært merkelig. Syv ungdommer vil miste tilbudet sitt dersom man ikke griper fatt i saken.
Vil statsråden sørge for at dette tilbudet videreføres?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at Kirkens Sosialtjeneste sitt prosjekt på Eide nå skal legges ned på grunn av manglende finansiering. Tilbudet som gis er et helhetlig tilbud til ungdom med psykiske lidelser og rusproblemer. Sett i lys av samhandlingsreformen og regjeringens uttalte mål om å satse på rus og psykiatri, fremstår denne nedleggelsen som svært merkelig. Syv ungdommer vil miste tilbudet sitt dersom man ikke griper fatt i saken.
Undertegnede er av den oppfatning at det hverken er økonomiske eller faglige argumenter for en nedleggelse av dette tilbudet. Alternativet er at disse ungdommene blir kommunens eller spesialisthelsetjenestens ansvar. Dette er både dyrere for samfunnet, og ikke minst belastende for de det gjelder.
Det er, slik undertegnede ser det, svært merkelig at dette tilbudet legges ned i en tid hvor samhandling og satsning på rus og psykiatri skal styrkes. Det bes derfor om at statsråden griper inn i saken, og sørger for at prosjektet videreføres.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg tar representant Nesvik sin bekymring på alvor, og jeg følger utviklingen i tjenestetilbudet til mennesker med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser nøye. Kommunene og de regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for at befolkningen får tilgang til nødvendige tjenester, slik dette er fastsatt i lover og forskrifter.

Kommunene og de regionale helseforetakene kan velge å inngå avtaler med private eller ideelle organisasjoner om å levere tjenester.

Kirkens Sosialtjeneste har mottatt 2,5 mill. kroner fra Helsedirektoratet for 2007, 2008 og 2009 over statsbudsjettets kap. 761, post 70 (nåværende kap. 763, post 71) for utvikling av et helhetlig rehabiliteringstilbud til ungdom. Støtten har vært gitt under klar forutsetning om at Kirkens Sosialtjeneste fra 2010 må finansiere aktiviteten gjennom avtaler med kommuner og helseforetak. Dette framkommer både av tilskuddsregelverket og Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008-2009).

Kirkens Sosialtjeneste har søkt Helsedirektoratet om driftstilskudd på 3 mill. kroner for 2010, og Helsedirektoratet har gitt avslag. Klagen er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet som overordnet klageinstans.

Helse- og omsorgsdepartementet har klagen fra Kirkens Sosialtjeneste til vurdering. Jeg kan på nåværende tidspunkt ikke forskuttere utfallet av klagebehandlingen. Klagen fra Kirkens Sosialtjeneste må ses i sammenheng med eventuelle andre klager, da samlet søknadssum overstiger Stortingets bevilgninger over posten.