Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:785 (2009-2010)
Innlevert: 04.03.2010
Sendt: 05.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Er miljøvernministeren enig i at det haster å få behandlet verneplanen for hekkende sjøfugl i Møre og Romsdal, og dersom ministeren er ening i dette, når kan planen forventes bli lagt frem for politisk behandling?

Begrunnelse

Det har i lengre tid vært arbeidet med en "Verneplan for hekkende sjøfugl" blant annet for fylket Møre og Romsdal. Planen har vært på høring i fylket, hos Naturforvaltningen og skal visstnok nå ligge i Miljøverndepartementet til behandling. Resultatet av verneplanen vil kunne ha stor betydning for den videre utvikling av aktiviteter til havs og i sjønære områder i Møre og Romsdal.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: St.meld. nr 68 (1980-81) Vern av norsk natur la opp til utarbeidelse av tematiske verneplaner knyttet til myr, edellauvskog, våtmarker og sjøfugl i alle fylker. Dette arbeidet er nå på det nærmeste sluttført; det er bare verneplanen for hekkende sjøfugl i Møre og Romsdal og verneplan for myr i Finnmark som gjenstår.

Jeg kan opplyse at verneplan for hekkende sjøfugl i Møre og Romsdal er til sluttbehandling i regjeringen og vil bli vedtatt med det første. Gjennomføring av denne verneplanen har vært tidkrevende på grunn av mange viktige avklaringer mellom verneinteressene og andre samfunnsinteresser.