Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:802 (2009-2010)
Innlevert: 08.03.2010
Sendt: 08.03.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 12.03.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Vil ministeren sørge for at det blir lettere å kombinere trygd og arbeidsinnsats gjennom å gi målrettede skattelettelser?

Begrunnelse

Under overskriften "Vil gi uføre skattelette" tar SVs Karin Andersen i Dagbladet 26.02 til orde for å gi skattelettelse til uføre som jobber ved siden av trygden. Andersen sier det hun

"...vil jobbe for er at man i større grad skal kombinere uføretrygd og arbeidslønn. Vi må heve minstegrensene for skatt, slik at de med lavere inntekter, enten det er arbeid eller ytelser, får lavere skatt. Det skal lønne seg å jobbe (...)".

Utgangspunktet for saken er en uføretrygdet som i Dagbladet 25.02 forteller at han kun satt igjen med 35 kroner mer i måneden etter å ha jobbet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Spørsmålet er overført til finansministeren, som er rette vedkommende til å svare på spørsmål relatert til skattereglene.

Det er ut fra oppslaget i Dagbladet 25. februar 2010 lett å se at det ikke lønner seg å arbeide i dette tilfellet. Ut fra opplysningene om inntekt og skatt i oppslaget er det mest sannsynlig den såkalte skattebegrensningsregelen som gir en såpass høy skatteøkning for en såpass beskjeden økning i bruttoinntekten. Skattefordelen som ligger i dagens skattebegrensningsregel, avkortes mot samlet inntekt utover om lag minstepensjonsnivå, inkl. arbeidsinntekt. Skattebegrensningsregelen fører derfor til at marginalskatten på arbeid kan bli svært høy.

Dette problemet løser en ikke ved å øke skattefordelen for mottakere av uførepensjon, men ved å redusere marginalskatten på arbeid. Det er nettopp ønsket om lav skatt for uføre med lav pensjon som skaper problemet i utgangspunktet. Av denne grunn er det ikke noen god løsning å heve innslagspunktet for skatt, jf. Dagbladet 26. februar 2010. Riktignok kan økt innslagspunkt gjøre at enkelte uføre med litt arbeidsinntekt sitter igjen med mer etter skatt. Det vil imidlertid gi like svake insentiver for uføre til å øke arbeidsinntekten utover dette ettersom marginalskatten på arbeid fortsatt er høy på et noe høyere inntektsnivå. I tillegg forskyver man problemet oppover i inntektsfordelingen ved at flere vil bli omfattet av skattebegrensningsregelen og dermed få høy marginalskatt på arbeid. Litt avhengig av hvordan forslaget utformes, vil det også ytterligere komplisere et allerede komplisert regelverk.

At gjeldende skattebegrensningsregel svekker insentivene til å arbeide, er en viktig grunn til at Finansdepartementet nå har sendt ut et forslag på høring om å erstatte dagens skattebegrensningsregel for AFP- og alderspensjonister med et nytt skattefradrag, jf. høringsnotat 3. mars 2010. Dette skattefradraget foreslås kun avkortet mot samlet pensjonsinntekt, noe som vil gi betydelig lavere marginalskatt på arbeid. I høringsnotatet legges det opp til at uføre beholder gjeldende skattebegrensningsregel inntil videre. Dette må imidlertid ses i sammenheng med at Arbeidsdepartementet vil fremme nye regler for uførestønad og alderspensjon for uføre i løpet av året, og at det vil være naturlig å se nærmere på skattereglene for uførepensjon i den forbindelse.