Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:806 (2009-2010)
Innlevert: 08.03.2010
Sendt: 09.03.2010
Besvart: 16.03.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvorledes vurderer statsråden kvalitetssikringen knyttet til den såkalte Landsdekkende telefon for Incest- og seksuelt misbrukte som driftes av Incestsenteret i Vestfold, men hvor ting tyder på at denne ikke er reelt sett landsdekkende og det råder stor uro knyttet til ulike incestsentres bruk av denne pga. inngitte politianmeldelser på mennesker som har befatning med denne tjenesten?

Begrunnelse

Under stortingsdebatten om Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Linda C. Hofstad Helleland og Elisabeth Aspaker om umiddelbar lovendring for å sikre skjerpet straffenivå i volds-, overgreps- og voldtektssaker (Innst. 131 S (2009-2010), jf. Dokument 8:27 S (2009-2010), stilte undertegnede spørsmål til et tiltak som ikke handlet om straff, men om hjelp til utsatte, som man hadde store forhåpninger til, nemlig den såkalte Landsdekkende telefon for Incest- og seksuelt misbrukte, som ble åpnet i 2 006, og som driftes av Incestsenteret i Vestfold. Det råder en del bekymring knyttet til driften av denne, statistikk, tilgjengelighet og hvorvidt denne nå kan sies å være reelt sett landsdekkene, kvalitetssikringen av denne såkalte landsdekkende telefonen, samt at det i den senere tid har blitt inngitt en rekke politianmeldelser knyttet til personer som er i befatning med denne telefonen. Statsråden lovte under debatten å ta dette videre med seg i Regjeringens videre arbeid.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Incest og seksuelle overgrep er et krevende og tabubelagt tema og denne regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å bistå de utsatte på en bedre måte. Den landsdekkende telefonen for incest og seksuelt misbruk, som ble åpnet i 2006, er ett av mange tiltak vi har iverksatt for å styrke tilbudet.

Den landsdekkende telefonen for incest- og seksuelt misbrukte, mottok til sammen 20 077 telefonhenvendelser i 2007. Av disse var 987 førstegangshenvendelser. I 2007 var ca. 37 prosent av henvendelsene fra Vestfold fylke, mens litt over 12 prosent av telefonhenvendelsene kom fra Oslo. For en fjerdedel av telefonhenvendelsene var bostedsfylke ukjent. Telefonens primære målgrupper er incestutsatte og pårørende, men telefonen mottar også en rekke henvendelser fra tjenesteapparatet. I 2007 mottok telefonen rundt 2 600 henvendelser fra offentlige etater.

I mai og november måned i 2008 ble bruken av incesttelefonen dokumentert gjennom kopi av telefonregninger fra Telenor der antallet innkomne telefoner er registrert. Telefonregningene viser 1436 anrop i juni og 1392 anrop i november måned 2008. På bakgrunn av denne dokumentasjonen har Barne- ungdoms og familiedirektoratet, som administrer ordningen, vurdert det slik at statistikken fra landsdekkende incesttelefon over antall henvendelser er av tilfredsstillende kvalitet.

I 2008-2009 gjennomførte Nordlandsforskning, på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, en evaluering av incestsentrene og incesttelefonen. Brukerne som ble intervjuet i forbindelse studien hadde i all hovedsak positive erfaringer med incesttelefonen.

Gjennom det årlige tilskuddsbrevet til den Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte er det presisert at tilbudet skal gjøres kjent over hele landet. I 2007 og 2008 bevilget Barne- ungdoms og familiedirektoratet 250 000 kroner til kinoreklame og informasjonsmateriell. I 2009 var beløpet 225 000 kroner. I 2007 ble midlene benyttet til filmreklame og stillbildereklame på en rekke kinoer i landet. I tillegg ble midlene benyttet til informasjonsbrosjyrer og reklame på TV2-torget. I tilskuddsbrevet presiseres det også at en utstrakt kontakt og samarbeid med øvrige incestsentre er viktig for å nå ut med informasjon om telefontjenesten.

Når det gjelder de inngitte politianmeldelser det refereres til i spørsmålet, er jeg gjort kjent med at dette dreier seg om en enkeltstående anmeldelse, inngitt av leder for incesttelefonen i januar 2010. Saken gjelder en tidligere ansatt, som ble avskjediget i mars 2009 etter at det ble oppdaget at han utnyttet sin posisjon og kunnskap til å kontakte brukere av incesttelefonen på privat basis. Denne saken etterforskes på vanlig måte av politiet.