Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:807 (2009-2010)
Innlevert: 09.03.2010
Sendt: 09.03.2010
Besvart: 16.03.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hvilke statlige enheter motsetter seg eller trenerer SSBs tilgang på informasjon som skal legges inn i StatRes slik at man kan analysere og sammenligne offentlige virksomheter?

Begrunnelse

Under behandlingen av representantforslag Dokument nr. 8:102 (2008-2009), Innst. S. nr. 330 (2008-2009) om sporbarhet av skattepengene viste regjeringspartiene til at man utviktet StatRes, og at dette systemet under SSBs administrasjon på www.ssb.no langt på vei ville gjøre den samme nytten. Forutsetningen er selvfølgelig at StatRes blir operativt på alle statlige virksomhetsområder.
Under et kurs om StatRes i regi av SSB 4. mars 2010 kom det frem at flere statlige enheter motsetter seg å gi den informasjonen SSB ønsker for å legge inn meningsfylt informasjon på enhetsnivå i StatRes. Årsaken skal være frykten for å blottlegge ressursbruk som er større en enheter man sammenligner med. Ettersom virksomheten finansieres av skattebetalerne, burde ikke dette være noe tema, og informasjonen burde opplyses uten videre. Der årsaken skyldes at det ikke er gode nok rapporteringsrutiner burde dette utbedres omgående.
Det ønskes opplyst om bakgrunnen for at informasjonen ikke gis i den form SSB ønsker for å kunne bruke den i arbeidet med StatRes på en meningsfylt måte.
Rapporten om effektivitet i staten utarbeidet av Catenda AS og Frisch-senteret viser viktigheten av et godt system som gir mulighet til analyse av statlig ressursbruk.
StatRes er et første skritt på vei, og det er mye interessant informasjon å hente, men viktige detaljer mangler. Det er for eksempel ikke mulig å gå mer detaljert ned på utgiftsnivå, slik at man ved sammenligninger kan se hva som er kostnadsdriverne hos de enheter man sammenligner. Det ønskes besvart hvilke planer man har for større detaljeringsgrad på dette området.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: I henhold til SSB er det ingen statlige enheter som motsetter seg eller trenerer tilgang på informasjon i arbeidet med utvikling av StatRes. Informasjon gis i den form SSB ønsker det. Noen sektorer har vært skeptiske til sammenlikninger på tvers innen eget tjenesteområde, fordi det er vanskelig å forklare ulikheter i ansvarsområdene i de forskjellige distriktene/regionene. Jeg oppfatter imidlertid ikke det som trenering. I det store og hele opplyser SSB at de opplever et positivt og konstruktivt samarbeid med de involverte etatene.

I begrunnelsen for spørsmålet ønsker Ulf Leirstein besvart hvilke planer man har for større detaljeringsgrad på dette området. Jeg viser til at StatRes er under utvikling, og at prosjektet går over i ordinær statistikkproduksjon fra og med 2013. Detaljeringsnivået på statistikken er planlagt på to måter – breddepublisering for hele statsforvaltningen med data begrenset til ressursinnsats (kroner og sysselsetting), og dybdeanalyser for de viktigste områdene.

Breddepubliseringen grupperes med 5 hovedtjenesteområder hver med tilhørende 5-7 delområder. Hvert delområde publiseres ned på virksomhetsnivå unntatt de fleste virksomheter under 100 mill (disse publiseres i aggregater). Planlagt lansering april/mai 2010.

Dybdeanalysene skjer for utvalgte områder som anses viktige. Statistikken utvikles for det enkelte området for å beskrive mer detaljert ressursinnsatsen og hva den skaper av produkter/tjenester og resultater. Det søkes også å skape sammenheng mellom ressursinnsats og det den enkelte virksomhet produserer.

For 2010 jobbes det med alle eksisterende dybdeområder (unntatt energi):

Universiteter og høgskoler, Spesialisthelsetjenesten, Statlig barnevern, Politi og påtalemyndighet, Domstolen, Kriminalomsorgen, Jernbaneverket og Toll- og avgiftsetaten, NAV, Statens Vegvesen og Forsvaret, avfall og energi. Nye dybdeområder er skatt, innvandring og integrering dvs. Skatteetaten, UDI og IMDI.