Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:825 (2009-2010)
Innlevert: 10.03.2010
Sendt: 11.03.2010
Besvart: 18.03.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For noen få dager siden var det en kjedekollisjon på Saltfjellet i Nordland. Blant de involverte kjøretøyene var en trailer som fraktet missiler til F 16 flyene våre. Til alt hell gikk det bra med transporten, i motsetning til noen av de andre berørte.
Mitt spørsmål til statsråden er om hun mener at denne typen transport er forsvarlig sikkerhetsmessig eller om hun vil ta dette opp til ny vurdering på bakgrunn av denne hendelsen?

Begrunnelse

Aftenposten har i dag 10.03.10 en artikkel om politiet som ble overrasket over profesjonaliteten til enkelte bander som har spesialisert seg på villa innbrudd. De har brukt tid til å finne ut av og hvordan man skal kunne bekjempe dette på best mulig måte.
Dersom man overfører denne typen profesjonalitet til transport av missiler over store distanser i Norge, kan det vel tenkes at det finnes grupperinger som kunne tenke seg å angripe en slik transport. Jeg ser derfor frem til å få statsrådens vurdering av et slikt scenario.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 11. mars 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om en vurdering av sikkerheten knyttet til transport av ammunisjon.

Forsvarets transporter av ammunisjon og sprengstoff skjer i overensstemmelse med brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om landtransport av farlig gods. I tillegg har Forsvaret, gjennom Forsvarssjefens direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret og Retningslinjer for sikring av attraktive våpen og ammunisjonsartikler i Forsvaret, innført rutiner som ivaretar sikkerheten rundt transportene.

For Forsvarets transporter av attraktive våpen og ammunisjonsartikler utarbeides det alltid en transportplan. Denne blir oversendt Forsvarets sikkerhetstjeneste som risikovurderer transporten opp mot trusselinformasjon som er gjort tilgjengelig fra politiet. Dersom det ansees nødvendig, iverksettes ekstra sikkerhetstiltak for transporten. Forsvarets sikkerhetstjeneste har en løpende dialog med Politidirektoratet rundt håndteringen av slike transporter. For de mest kritiske transportene er det etablert prosedyrer som sikrer at disse eskorteres enten av sivilt eller militært politi. Forsvaret informerer lokalt politi når militærpoliti følger med som eskorte.