Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:829 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 11.03.2010
Besvart: 22.03.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kan statsråden gjøre greie for hvilke offentlige støtteordninger et gründerselskap som Elbil Norge AS kan dra nytte av, og i den grad statsråden mener fondsordninger er aktuelle, er statsråden enig i at en avtale ikke bør favorisere fondet på bekostning av gründere og de private eierne?

Begrunnelse

Små og mellomstore bedrifter er grunnfjellet i Norsk næringsliv. De representerer 99 pst av alle bedrifter i landet, og står for halvparten av verdiskapingen.
Fremover trengs en stor omstilling i norsk næringsliv. Fra oljeavhengighet er Norges fremtidige velferd avhengig av en overgang til andre næringer. Kunnskapssamfunnet har gitt nye muligheter. Norge har mange ingeniører med stor kompetanse og høy innovasjonstakt. Utfordringen er å få kommersialisert ideene slik at disse kan sikre velferdsstaten også for fremtidige generasjoner.
Klimaendringer er en av vår tids aller største utfordringer. Nylig ble forslaget Klimakutt fremlagt, som konkluderer med at norsk transportsektor må ta den største delen av utslippskuttene, og at veitrafikk alene skal kutte 10,3 millioner tonn klimagasser innen 2020. Dette er ambisiøse og store krav som fordrer en formidabel satsing på blant annet klimanøytrale kjøretøyer.
EL-bil Norge har produsert el-biler, Kewat og Buddy, til det norske markedet gjennom nærmere 20 år uten offentlig støtte.
Bedriftens produkter krever stadig innovasjon og stor satsing i utvikling av teknologi. Dette er kostnadskrevende på kort sikt, men en satsing som vil kunne gi både bedriften, miljøet og samfunnet store gevinster fremover. Samtidig vet vi at en av bedriftens konkurrenter, Think, har mottatt stor offentlige støtte over mange år. Det er derfor også interessant å høre statsrådens vurdering av denne forskjellsbehandlingen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen har en rekke tiltak for å fremme salg og bruk av elbiler. Elbiler har fritak fra engangsavgift, merverdiavgift, de betaler en lav årsavgift, de får kjøre i kollektivfelt, betaler ikke bompengeavgifter og kan parkere gratis på offentlige parkeringsplasser. I tillegg reiser elbiler gratis på en del fergestrekninger, og det er 50 pst. fradrag i firmabilbeskatningen for bedrifter som bruker elbil som firmabiler.

Når det gjelder konkrete virkemidler for innovasjon og næringsutvikling mer konkret er Innovasjon Norge regjeringens fremste verktøy. Gjennom Innovasjon Norge tilbys ulike virkemidler som er aktuelle for bedrifter lokalisert i sentrale områder. Under følger en beskrivelse av noen virkemidler som kan være aktuelle for slike bedrifter det her er snakk om:

Forsknings- og utviklingskontrakter

Gjennom Forsknings- og utviklingskontrakter gir Innovasjon Norge støtte til samarbeidsprosjekter mellom leverandørbedrifter og kundepartnere om utvikling av nye produkter, produksjonsmetoder eller tjenester. Forsknings- og utviklingskontrakter skal brukes til å utvikle og kommersialisere gode, effektive og miljøvennlige teknologiløsninger med anvendelse nasjonalt og internasjonalt innenfor ulike bransjer og næringer.

Innovasjonslån

Landsdekkende innovasjonslån benyttes til delfinansiering av bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme utbyggings-, omstillings-, utviklings- og nyetableringsprosjekter, som det er vanskelig å finne tilstrekkelig risikovilje for i det private kredittmarked.

Garantier

Garantier gis hovedsakelig for driftskreditt til små og mellomstore bedrifter som har problemer med å skaffe seg lånefinansiering i bankene på grunn av for stor antatt risiko eller manglende pantesikkerheter.

Lavrisikolån

Lavrisikolån brukes til delfinansiering av investeringer i bygninger, driftsutstyr, fiskefartøy og til investeringer i landbruket. Disse lånene gis som et alternativ til ordinære banklån eller som et supplement til annen bankfinansiering.

Internasjonalisering

Innovasjon Norge tilbyr bl.a. hjemhenting av kunnskap, kompetansetjenester og markedsinformasjon til internasjonalt orienterte bedrifter. Gjennom arbeidet med å innhente og gi informasjon og kunnskap om internasjonale markeds- og konkurranseforhold, skal Innovasjon Norge bidra til at norsk næringsliv kan identifisere markedsmuligheter for norske produkter og tjenester og norskutviklet teknologi.

Skattefunn

Skattefunn skal bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv. Prosjekter som godkjennes skal fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen fører til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Ordningen er for alle skattepliktige foretak i Norge, og er rettighetsbasert og lovregulert. Innovasjon Norge gir råd og veiledning og behandler søknader for Norges forskningsråd, som har den besluttende myndighet.

Investeringsselskapet Investinor skal tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer. I tillegg til risikokapital skal investeringsselskapet bidra med et kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene. Selskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt, og kan dermed også investere i bedrifter i sentrale områder. Selskapets investeringer skal foretas på kommersielt grunnlag, og på like vilkår som private investorer.

Både Innovasjon Norge og Investinor gjør vurdering av og beslutninger i enkeltprosjekter på selvstendig grunnlag, og det er selskapene selv som i hvert enkelt tilfelle fastsetter vilkårene i enkeltsaker.