Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:832 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 11.03.2010
Besvart: 17.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Forvaltningen lykkes ikke med sin forvaltningsstrategi. Konfliktnivået lokalt er høyt og kan gjøre stor skade for miljøpolitikken i Norge. Etter en meningsløst stor ressursbruk er nå Galven-tispa flyttet, men den flyttes da inn i det området som er hardest belastet fra før. Dette er i strid med rovviltforliket og også de signaler Sps partileder ga før valgkampen. Da lovte hun mindre belastning for de områdene Galven-tispa er flyttet til.
Brudd på rovviltforliket og valgløfter bekymrer ikke statsråden?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Som kjent har Regjeringen i Soria Moria II bestemt at den todelte målsettingen om levedyktige rovviltbestander og jordbruksdrift basert på beitebruk i utmark skal videreføres. Regjeringen vil invitere Stortinget til et bredt forlik om bestandsmålet for bjørn og ulv innen utgangen av 2010, men inntil videre er gjeldende bestandsmål for ulv tre årlige ynglinger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge.

Ettersom Galventispa er en genetisk viktig ulv, ønsket vi i første omgang å gjennomføre tiltak som ivaretar hensynet til både den skandinaviske ulvestammen og beitebrukerne i området, og felling har vært vurdert som en siste utvei. Samtidig har det hele tiden vært min intensjon at Galventispa før neste beitesesong skulle være fjernet fra området hun oppholdt seg i gjennom beitesesongen 2009. Jeg er derfor svært glad for at innsatsen har ført frem og at vi nå har lykkes med flytting og merking av ulven.

Direktoratet for naturforvaltning følger kontinuerlig vandringene til den radiomerkete ulven. Siden ulven den 10. mars ble flyttet til Statsskogs arealer i Kongsvinger kommune, har den beveget seg ytterligere østover og oppholdt seg i grensetraktene mellom Norge og Sverige. Det gjenstår å se om Galventispa vil finne en make og etablere seg innenfor ulvesonen. I tråd med gjeldende politikk skal utmarksbeite innenfor ulvesonen tilpasses med utgangspunkt i forekomsten av ulv.

Den skandinaviske ulvestammen har i lengre tid vært preget av innavl. At vi sett i det perspektivet bruker ressurser på vern og flytting av en genetisk viktig ulv er ikke urimelig, men derimot et viktig tiltak for at Norge skal kunne bidra til ivaretakelse av en levedyktig ulvebestand.