Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:836 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 12.03.2010
Besvart: 19.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): I avisen Gudbrandsdølen Dagningen den 11. mars beskrives situasjonen for en kvinne på 98 år som blir sendt ut av sykehjemmet. Kvinnen er nesten blind og trenger hjelp med alt, iflg. avisen. Nå skal hun bo alene i egen leilighet i fire uker. De pårørende forteller til avisen at hun gråter mye fordi hun må hjem og er redd. Barnebarnet har stelt henne hjemme i 5 år, men orker ikke mer. Hun viser til at kvinnen roter med medisiner og går ut i kulda uten yttertøy.
Vil statsråden akseptere at denne kvinnen blir sendt hjem?

Begrunnelse

Den siste tiden har vi dessverre lest om mange tilfeller av mishandling av pleietrengende eldre forskjellige steder i landet. I Sør-Trøndelag frøs en kvinne i hjel i snøen mens pleiere på sykehjemmet var opptatt med facebook og i Oslo døde en annen kvinne - som var under kommunal omsorg - av kulde i snøen. Regjeringspartiene har ved mange anledninger lovet å dekke behovet for sykehjemsplasser og for at det skal "skinne" av eldreomsorgen. Det som nå skjer vitner om en annen virkelighet og forholdene i eldreomsorgen i verdens rikeste land er verre enn noen gang. Sykehjemslegen som undersøkte kvinnen, som Gudbrandsdølen Dagningen omtaler i dag, før hun ble besluttet hjemsendt er en sentral AP-politiker som i valgkampen i 2009 avga forpliktende løfter om eldreomsorgen på vegne av AP. Han angrer nå på sine uttalelser i valgkampen iflg. GD. Dette understreker det faktum at løftene ikke er fulgt opp og at regjeringen bør sørge for at forholdene for eldre, omsorgstrengende mennesker i dette landet når et akseptabelt nivå.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Alle innbyggere i dette landet har krav på nødvendig helsehjelp, og jeg synes det er svært leit å høre at mennesker har uheldige opplevelser i møte med helsetjenesten. Den historien du viser til er uholdbar og ikke akseptabel.

Det er kommunen som skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Etter helse- og sosiallovgivningen og bl.a. forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, har kommunen plikt til å bidra til at den enkelte får dekket sine grunnleggende behov. Dersom en mener kommunen ikke har overholdt sitt ansvar, kan det fremsettes klage til Helsetilsynet i fylket.

De kommunale omsorgstjenestene står foran store utfordringer som både er knyttet til manglende kapasitet, kompetanse og kvalitet i tjenesten. Regjeringen har imidlertid satt i gang en rekke tiltak for å forbedre situasjonen i omsorgstjenestene. Bl.a. gjennom Omsorgsplan 2015 og Demensplan 2015.

Vi har et mål om å få 12 000 nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten i perioden 2008-2015 og sikre full sykehjemsdekning innen 2015, slik at alle som trenger sykehjemsplass eller omsorgsbolig skal få dette. Kompetanseløftet 2015 skal gjennomføres slik at lederutdanning og videre- og etterutdanningstilbudene utvides, og at ufaglærte får tilbud om fagutdanning. Regjeringen vil sikre full sykehjemsdekning innen 2015 ved at alle som trenger sykehjemsplass eller omsorgsbolig skal få dette. Vi vil gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgplasser innen utgangen av 2015 for å sikre nok kapasitet, og utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det.