Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:843 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 12.03.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 22.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å bedre service, oppfølging og informasjon til pasienter med refusjonskrav etter behandling utenfor egen region?

Begrunnelse

Rutinene for refusjon av kostnader i tilfeller hvor en benytter sykehus utenfor egen region, er endret. Tidligere kom utbetaling etter ca én uke, i dag er behandlingstiden 8-9 uker i følge opplysninger jeg har fått.
Det er heller ingen rutiner for å varsle pasienten om at regningen er mottatt og hva forventet saksbehandlingstid er.
Dette er en forverring av tilbudet til pasienten.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Spørsmålet er oversendt fra arbeidsministeren til helseministeren til besvarelse. Vi har tolket spørsmålet dit at det dreier seg om refusjon av reiseutgifter i forbindelse med behandling.

Forvaltningsansvaret for refusjon av reisekostnader ved reise til og fra behandling, er fra 1. januar 2010 overført fra NAV til de regionale helseforetakene. Dette var siste ledd i overføringen av det samlede ansvaret for pasientreiser som startet med at finansieringsansvaret for syketransport ble vedtatt overført fra 1. januar 2004. Samtidig ble ansvaret for kjørekontor og transportplanlegging overført, og oppgjørsordningen for reiser med rekvisisjon ble overført til helseforetakene fra 2006. Overføringen av forvaltningsansvaret for reiser uten rekvisisjon har skjedd gradvis fra 1.9.2009 og var grundig forberedt i samarbeid med NAV brukerorganisasjoner.

Saksbehandlingstiden den første tiden etter overtakelsen har dessverre vært lengre enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak to forhold: For det første har det kommet langt flere søknader enn det som har vært lagt til grunn. I løpet av de siste månedene i 2009 var det 57 000 flere saker enn i forhold til erfaringstall fra NAV. Det har også vært utfordringer i forbindelse med saksbehandlersystemet som ikke har levert i henhold til kontraktsfestede krav. Det er tett oppfølging av leverandøren for å rette feilene og forbedre stabilitet, ytelse og funksjonalitet i systemet.

Når det gjelder økningen i saksmengden, så kan dette bl.a. ha sammenheng med at det på grunn av en omfattende informasjonskampanje nå er langt flere som nå sender inn refusjonskrav. For å ta inn etterslepet av saker, er det gjennomført en betydelig bemanningsøkning i tillegg til bruk av overtid, og det arbeides skiftordninger. Bemanningsøkningen har skjedd raskt, og det har vært kort opplæringstid, så det vil ta noe tid før alle er fullt produktive. Ifølge rapport jeg fikk etter et møte sist uke, har tiltakene gradvis begynt å gi effekt, og det behandles nå flere saker pr dag enn hva som kommer inn. Det vil imidlertid ta noe tid før etterslepet er hentet inn og målet om to-tre ukers saksbehandlingstid er realisert.

Helse- og omsorgsdepartementet følger nøye med på at tiltakene som er iverksatt gir forventet effekt.