Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:856 (2009-2010)
Innlevert: 15.03.2010
Sendt: 15.03.2010
Besvart: 22.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hvordan vil statsråden sikre både lokal folkevalgt kontroll over viktige saker i kommunen, samt en mer fleksibel praktisering av regelverket slik at kulturtilbud kan få gode rammevilkår?

Begrunnelse

Viser til brev fra Fylkesmannen i Telemark, datert 01.03.10, til Bamble kommune. Referanse 2009/219. I brevet får Bamble kommune beskjed om at et vedtak i Bamble kommunestyre overstyres, og konsertstedet Wrightegaarden blir pålagt å ikke arrangere mer enn 20 konserter i sommersesongen. Wrightegaarden er en svært populær og viktig kulturscene i Telemark. Det er betenkelig sett fra et lokaldemokratisk perspektiv at lokale folkevalgte overstyres av et organ som ikke er demokratisk valgt. Å ha nasjonale normer for støy er tilrådelig, men regelverket bør kunne praktiseres mer fleksibelt i spesielle tilfeller. Fylkesmannen viser også i sitt svar til at det finnes få presedenser for denne saken.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Kulturaktiviteten i regi av Wrightegaarden i Langesund sentrum har mange positive sider i forhold til kultur- og næringsliv. Et rikt kulturliv er også helsefremmende. Jeg er enig med Torbjørn Røe Isaksen i at dette er viktige hensyn som må tillegges stor vekt.

Dessverre medfører utekonserter i sommerhalvåret også betydelig sjenanse for naboer til arrangementene, pga. høye lydnivåer. I tilfellet Wrightegaarden bor naboene på det nærmeste bare noen titalls meter fra scenen. Musikken blir derfor svært høy i boligene. Hensynet til innbyggernes liv og helse må vi tillegge stor vekt, og innbyggernes rett til beskyttelse fra risikofaktorer ved egen bolig er spesielt viktig.

Negative helsevirkninger av støy er en stressfaktor som kan påvirke atferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn. Kroppens reaksjon på støy gir fysiologiske forandringer i kroppen, tilsvarende det som er typisk for psykisk stress. I tillegg til en psykisk belastning, antyder senere tids forskning også en sammenheng mellom støy og andre typer uheldige virkninger, som økt risiko for hjerte-karsykdom og søvnforstyrrelser, med økt risiko for ulykker. Risikoen for negative helseeffekter øker ved gjentatte høye støynivåer over lengre tid.

Siden 2009 har Helsedirektoratet jobbet med å utforme en nasjonal veileder som gjelder konsertvirksomhet. Veilederen skal sendes på høring om kort tid. Støy fra utekonserter har vært et økende problem, og det er behov for en nærmere avklaring av hva som er helsefaglig forsvarlig nivå.

Hensikten med veilederen er å bidra til å forebygge helseskade og helseplager for omgivelsene/naboene som følge av høyt lydnivå og forebygge hørselskader for utøvere, publikum, ansatte og frivillige ved utendørsaktiviteter som konserter, festivaler og lignende. Veilederen retter seg i hovedsak mot konsertarrangører og andre som planlegger konserter og kulturarrangementer, kommunens miljørettede helseverntjeneste, samt private og kommunale planleggere.

Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel for mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og søvnforstyrrelser for andre. Gjennom felles retningslinjer som arrangørene kan forholde seg til, og som kommuner og fylkesmenn kan legge til grunn for sine vurderinger, kan man unngå unødvendige motsetninger i kommunen.

Vedtaket som det vises til i Bamle kommune, er fattet med hjemmel i kommunehelse-tjenesteloven § 4a-12. Det følger av formålet i loven at kommunen ved sin helsetjeneste skal sikre befolkningen mot faktorer som har innvirkning på helsen. Forskrift om miljørettet helsevern inneholder bestemmelser om at støy og vibrasjoner ikke skal medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå (§ 9 første ledd bokstav a).

Bamble kommunestyres vedtak av 17.12.2009 i sak 75/09 innebar tillatelse til å holde 30 konserter utendørs i perioden 1.juni til 31.august 2010. 25 av disse er forbeholdt Wrightegaarden, og 5 fordeles etter søknad. Nabo påklaget vedtaket 12.01.2010 fordi hun mener at antallet konserter er for høyt, og at beregning av lydnivå er utført på feil grunnlag.

I brev fra Fylkesmannen i Telemark datert 01.03.2010 gir fylkesmannen medhold i klagen og konkluderer i vedtaket med at antallet konserter er for høyt, og fastsetter 20 konserter med øvre grense på inntil Lekv 75 dBA for 5 konserter, mens de øvrige 15 må holde seg under eller lik Lekv 70 dBA.

I medholdet til klagen fra nabo 12.01.2010 har Fylkesmannen i Telemark lagt vekt på at hensynet til rettsikkerhet og den enkeltes helse veier tungt mot vurderingen av flere kryssende hensyn, som sosiale musikk og -kulturopplevelser og økonomiske hensyn.

I sin vurdering har fylkesmannen lagt til grunn innholdet i utkastet til veileder med begrunnelse om at den gir viktige signaler til vurderingen i forbindelse med Wrightegaarden. Jeg er enig i denne vurderingen. Videre mener jeg at regelverket er anvendt fleksibelt i denne sammenheng, hvor Wrightegaarden som en viktig kulturscene er tillagt vekt. De tillatelsene som er gitt til Wrightegaarden er spesielle både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Helsedirektoratet kjenner ikke til byer i Norge, eller i Europa for øvrig, som har gitt tilsvarende tillatelser til så stor utendørs konsertvirksomhet i boligstrøk.

I retningslinjene legges det opp til at i de tilfeller der antallet dager med arrangementer blir vesentlig større enn 12, og der det er naboer som blir negativt berørt, vil det være hensiktsmessig av kommunen å gjøre en vurdering av om virksomheten må vurderes som en permanent installasjon. Dette innebærer at grenseverdiene i lydnivå er langt strengere enn hittil vedtatt for Wrightegaarden.