Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:875 (2009-2010)
Innlevert: 17.03.2010
Sendt: 18.03.2010
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 24.03.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Over halvparten av fagskolene er eid av private og ideelle organisasjoner. Erfaringen etter innføringen av forvaltningsreformen viser at flere fylker finansierer sine egne fagskoler på bekostning av private blant annet innen helse- og sosialfag, noe som setter de private skolene i fare. Behovet for helsefagutdannede vil være sterkt økende i årene framover.
Hva vil helse- og omsorgsministeren foreta seg for å sikre at de private fagskolene som både rekrutterer og oppgraderer kompetanse innen helse- og sosialfag kan bestå?

Begrunnelse

Da forvaltningsreformen ble innført 1. januar i år ble ansvaret for finansiering og forvaltning av fagskolene overført fra kunnskapsdepartementet til fylkeskommunen. Fylkeskommunen er eier av fagskolene, mens godt over halvparten av fagskolene er eid av private og ideelle organisasjoner. Gjennom forvaltningsreformen har fylkene fått en vanskelig dobbeltrolle, de skal forvalte og finansiere all fagskoleutdanning. Allerede nå har det kommet fram eksempler på at byråkratiet i enkelte fylkeskommuner ikke håndterer dobbeltrollen på en forsvarelig måte. I stedet for å forvalte fagskoleutdanningen slik at arbeids- og næringsliv, gis det fordeler til egne fagskoler. Dette gjelder bl.a. innen helse- og sosialfag, og en står dermed i fare for å miste faglige tilbud som Helsedirektoratet har definert som viktige utdanningstilbud, i tillegg blir tilgjengelighet og fleksibilitet begrenset.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Spørsmålet er overført til forsknings- og høyere utdanningsministeren som ansvarlig for fagskoleutdanning.

Etter forvaltningsreformen har fylkeskommunen fått ansvar for å sørge for at det finnes et godkjent fagskoletilbud innenfor fylket som tar hensyn til lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. I tråd med at ansvaret for fagskoleutdanning ble overført fra staten til fylkeskommunene i 2010, er midlene til fagskoleutdanning som tidligere ble bevilget over Kunnskapsdepartementets budsjett blitt innlemmet i fylkenes rammetilskudd.

Stortinget har også sluttet seg til at tilskuddet til fagskoleutdanning skal finansieres gjennom frie inntekter. Dette er nettopp for å sikre fylkeskommunene handlingsrom til å forvalte sine oppgaver i tråd med regionenes behov.

Det nye ansvaret for å sørge for et fagskoletilbud innebærer i praksis at fylkeskommunene får utvidet mulighet til å gjøre lokale vurderinger av hvilke typer fagskoler det særskilt skal legges til rette for gjennom offentlige tilskudd. Fylkeskommunene vil i større grad ha anledning til å disponere og målrette fagskolebevilgningene i fylket ut fra lokalt kompetansebehov og andre relevante forhold.

Det er videre en del av fylkeskommunenes økte handlefrihet å ta stilling til hvorvidt fagskoletilbudet skal være i egen eller i andres regi. Fylkeskommunens ansvar for fagskoleutdanning er definert i fagskoleloven, men lov og forskrift sier per i dag ikke noe om hvordan fylkeskommunen skal opptre ift. at fylkeskommunen selv også er skoleeier. Fagskolemidlene som tidligere ble bevilget over kunnskapsdepartementets budsjett er blitt innlemmet i fylkeskommunens rammetilskudd, og det kan derfor ikke legges føringer på selve tilskuddet fra statens side.

Når det gjelder tilskuddet til helse- og sosialfaglige fagskoler, er det også her fylkeskommunene som forvalter tilskuddet fra 2010. Imidlertid går dette tilskuddet fortsatt over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, og det vil være øremerket for en begrenset periode. Tidspunktet for innlemming vil bli vurdert i sammenheng med Omsorgsplan 2015.

Staten samarbeider med KS og fylkeskommunene om utformingen av et nytt regelverk for tilskuddet. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utforme et utkast til regelverk. Det er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som vil fastsette regelverket. HOD har bedt Helsedirektoratet sikre at de private fagskoleaktørene får anledning til å uttale seg om utkastet til et regelverk. Det kan for øvrig nevnes at det i eksisterende regelverk for helse- og sosialfaglige fagskoleutdanning forutsettes at offentlige og private tilbydere skal likebehandles som tilskuddsmottakere.

En videre utvikling av helse- og sosialfaglige fagskoleutdanninger vil være viktig for å bidra til å sikre omsorgssektoren nødvendig kompetanse, for å sikre de videregående helse- og sosialfagene god rekruttering og redusere avgangen fra sektoren, gjennom å tilby personell med videregående opplæring et strukturert videreutdanningstilbud og en alternativ karrierevei.

Jeg har tillit til at fylkeskommunene i fordelingen av tilskudd til fagskoler vil forvalte sitt ansvar på en god måte, og at fylkeskommunene i fordelingen tar hensyn til at private aktører, stiftelser og lignende tilbyr mye god fagskoleutdanning som ofte vil kunne gi et godt supplement og alternativ til de fylkeseide skolene, ikke minst på det helsefaglige området. Å trekke inn andre aktører kan være viktig for å sikre god tilgjengelighet og fleksibilitet for studentene, og for å kunne sikre tilstrekkelig bredde og kapasitet i fagskoletilbudet.

Jeg mener det er viktig at fylkeskommunene gjør en helhetlig vurdering av tilbudet av fagskoleutdanning og Kunnskapsdepartementet vil følge med på utviklingen.